Notice: Undefined index: ADMIN_USER in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 4 Notice: Undefined variable: HTTP_GET_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 95 Notice: Undefined variable: HTTP_POST_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 96 Notice: Undefined variable: HTTP_COOKIE_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 97 Notice: Undefined variable: HTTP_SERVER_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 101 Notice: Undefined index: action in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 20 Notice: Undefined index: report_data in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/adodb/Iakt/drivers/KT_adodb-mysqlt.inc.php on line 148 Notice: Undefined index: report_data in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/adodb/Iakt/drivers/KT_adodb-mysqlt.inc.php on line 150 Notice: Undefined index: action in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 44 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 12 เดือน) ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 12 เดือน) ของ ?.?.?. ??????????????????????

ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

1. การตรวจราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
การตรวจติดตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ปัญหาที่ผู้ตรวจการสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจพบ คือปริมาณน้ำต้นทุนน้ำในฝายที่ก่อสร้างมีน้อย ไม่มีน้ำซับ สันฝายต่ำ/ไม่มีคันกั้นน้ำ ทำให้ไม่สามารถกั้นน้ำไว้ได้มากและไม่สามารถนำน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร ลำน้ำตื้นเขิน การสูบน้ำกับการใช้น้ำของเกษตรกรไม่สอดคล้องกัน รวมทั้งไม่มีงบประมาณในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่ตั้งโครงการ ขาดการบริหารจัดการน้ำ
1. การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีในโครงการที่ดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ที่ได้รับการแก้ไขในข้อบกพร่องในระดับพื้นที่ที่เกิดจากความเร่งรีบในการดำเนินโครงการ ควรที่จะได้มีการติดตามว่าจะเกิดปัญหาซ้ำเดิมอีกหรือไม่

2. กรณีการสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กควรที่จะเน้นย้ำให้หน่วยงานเจ้าของโครงการได้ให้ภาคประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสม

3. โครงการถนนไร้ฝุ่น ที่ตรวจติดตามเป็นโครงการของทางหลวงชนบทเกือบทั้งหมด หากสามารถตรวจติดตามโครงการที่ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นโครงการของเทศบาล หรือ อบต. ประกอบด้วยก็จะเป็นการตรวจสอบที่ครอบคลุม

4. หากการตรวจติดตามสามารถเป็นกลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สำนักงบประมาณ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ฯลฯ ก็จะสามารถตรวจติดตามในเชิงลึกได้มากขึ้น
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
โครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี 2553/2554

จากการสอบทานพบว่า ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการตรวจสอบถึงตัวเลขที่เพิ่มขึ้นว่าเกิดจากสาเหตุใด มีเหตุมีผลที่ผิดปกติหรือไม่ นับว่าเป็นป้องปรามมิให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรประพฤติมิชอบได้ระดับหนึ่ง และการตรวจติดตามเรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ เพราะนอกจากจะเป็นการสอดส่องในข้อปัญหาในทางปฏิบัติที่หลักเกณฑ์ไม่สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงในพื้นที่ โดยสามารถแจ้งปัญหาดังกล่าวให้ระดับนโยบายทราบและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว


เนื่องจากรัฐบาลชุดปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงนโยบายจากโครงการประกันรายได้เป็นโครงการรับจำนำข้าว
ซึ่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีสามารถใช้ข้อมูลจากการตรวจโครงการประกันรายได้มาใช้ประโยชน์ในการตรวจติดตามโครงการรับจำนำข้าวได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะฐานข้อมูลครัวเรือนและพื้นที่เพาะปลูกข้าว เพื่อเป็นเครื่องป้องกันการสวมสิทธิได้ และควรมีส่วนในการเผยแพร่ให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกจังหวัดได้รับทราบถึงโทษที่จะได้รับ เพื่อจะได้ละเว้นทุจริตต่อการดำเนินโครงการฯ

2. การตรวจสอบภายใน

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. บางหน่วยงานยังมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน
การมอบอำนาจต่อในระดับสำนัก/กอง/กลุ่มงาน เกี่ยวกับการดำเนินการด้านพัสดุ การใช้รถยนต์เช่าไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย และหน่วยงานย่อยในส่วนภูมิภาคยังคงมีปัญหาข้อบกพร่องด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ตามสายงานดังกล่าวโดยตรง

2. จากการสอบทานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ค.ต.ป.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีข้อค้นพบดังนี้
โครงการที่ได้ดำเนินการล่าช้า ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ ดังนี้
(1) โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน (Smart office) ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากการบริหารจัดการตามระเบียบพัสดุไม่รอบคอบ รัดกุม
(2) โครงการประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลผ่านเว็บไซด์รัฐบาลไทย(www.thaigov.go.th.) ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
(3) โครงการระบบการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การของรัฐ (Government Strategic Management System : GSMS) ระยะที่ 2 ของสำนักงาน ก.พ.ร. สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากโครงการฯ ถูกปรับลดวงเงินงบประมาณ ทำให้ต้องปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1. ควรกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด โดยเรื่องที่มีความผิดพลาดบ่อยครั้ง ควรจะบันทึกข้อมูลและติดตามตรวจสอบย้อนหลังเพิ่มขึ้น

2. การมอบอำนาจต่อ ควรต้องมีคำสั่งมอบอำนาจจากหัวหน้าส่วนราชการอย่างเป็นทางการ เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบพัสดุฯ ส่วนที่ 2 การใช้บังคับและการมอบอำนาจ

3. ควรดำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสองกลุ่ม คือ นักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีอย่างต่อเนื่อง

3. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
นภาพรวมของการดำเนินตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการ ปรากฏผลการดำเนินงานคือ ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในกำหนด แต่ล่าช้ากว่าแผน 1. ผู้รับผิดชอบ /คณะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการด้านการควบคุมภายในของหน่วยงานควรศึกษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้เข้าใจอย่างแท้จริง

2. ผู้บริหารของหน่วยงานทุกระดับ ควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ไม่ได้ดำเนินการ กำกับดูแลให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนฯ อย่างครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่จัดทำไว้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างแท้จริง

4. การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2554 ของหน่วยงาน ที่มีความสำคัญลำดับคือ ผู้บริหารของหน่วยงานให้ความสำคัญกับดำเนินการตามตัวชี้วัด และสร้างให้เกิดความเข้าใจและการให้ความร่วมมือของบุคลากรในองค์กร

2. ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2554 คือ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีผลทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร และมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ทำให้บางหน่วยงานต้องชะลอการดำเนินการในบางโครงการ/กิจกรรมเพื่อดูความชัดเจนของรัฐบาลใหม่

3. การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม/เงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พบว่าส่วนราชการทุกแห่งไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

4. ข้อบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ในหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะในประเด็นของรูปแบบการรายงานไม่ถูกต้อง และการคำนวณผลการปฏิบัติราชการไม่สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนดในคู่มือการประเมินผลฯ
1. ในกรณีของการดำเนินการตามตัวชี้วัดในมิติที่ 1 หน่วยงานใดที่ยังไม่มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ควรมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้งานได้เร็วขึ้น มีการทำงานเป็นระบบ และมีมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้น

2. หน่วยงานต้องมีการเตรียมความพร้อม และมีแผนการดำเนินการตั้งแต่ก่อน หรือเริ่มต้นปีงบประมาณ เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสามารถดำเนินการตรวจรับได้ภายในปีงบประมาณ

5. รายงานการเงิน

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. จากรายงานการเงินของ สลน. พบว่า ยังมีข้อคลาดเคลื่อนในรายการบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ

2. การปฏิบัติของ สลค. กรณีกรมบัญชีกลางโอนจ่ายเงินในระบบ GFMIS เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้ / ผู้มีสิทธิรับเงินตามที่แจ้งความประสงค์ไว้โดยตรง แต่หน่วยงานยังไม่ได้รับหลักฐานประกอบการจ่ายเงินจากเจ้าหนี้ / ผู้มีสิทธิรับเงิน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานได้แนะนำให้กำหนดระยะเวลาเพื่อการติดตามทวงถามใบเสร็จรับเงินไว้ด้วย และหากล่วงเลยเวลาที่กำหนดไว้ก็ให้รวบรวมข้อมูลแจ้งให้กรมสรรพากรทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

3. การปฏิบัติงานทางด้านการเงินการคลังของหน่วยงานในสังกัดบางหน่วยยังไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบฯ ที่กำหนดไว้

4. ผู้ปฏิบัติงานของบางหน่วยงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน ยังขาดความรู้ความสามารถและทักษะในงานด้านการเงินการบัญชี จึงพบข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง หรือบางหน่วยงานได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถไม่ตรงกับสายงานที่ต้องปฏิบัติ
1. ปัญหาบางกรณีที่เกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS ควรต้องรีบหารือกับกรมบัญชีกลางและเร่งรัดดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

2. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการมีหลักฐานแสดงการจ่ายอย่างถูกต้องไว้ประกอบการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่จ่ายเงินจะต้องประสานเร่งรัดให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงินจัดส่งใบเสร็จรับเงินในครั้งนั้นๆ ให้กับส่วนราชการทันที่ที่จำนวนเงินจากการซื้อหรือการจ้างได้ถูกโอนเข้าบัญชีตามที่ได้แจ้งต่อส่วนราชการไว้แล้ว

3. หัวหน้าส่วนราชการควรกำกับ ดูแล ให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง /ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. หัวหน้าส่วนราชการควรสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบต่างๆ ให้มากขึ้นและชัดเจนอย่างต่อเนื่อง

6. การสอบทานกรณีพิเศษ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน

1. โครงการฯ มีเงินค้างอยู่ในบัญชีหมู่บ้าน/ชุมชน ยังไม่ได้เบิกจ่ายไปดำเนินโครงการเป็นจำนวนมาก

2. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง โครงการฯ ที่เคยปฏิบัติมาต้องหยุดชะงัก หรือมีการปรับเปลี่ยนชื่อหรือหลักเกณฑ์โครงการ ตามนโยบายของแต่ละรัฐบาล ทำให้ขาดความเป็นเอกภาพและความต่อเนื่อง


1. สำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน สปน. รับผิดชอบในฐานะเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ และเป็นผู้เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน ทั่วประเทศ ควรสื่อสารชี้แจงเหตุผลของปัญหา อุปสรรคต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนผู้เกี่ยวข้อง ให้เกิดความเชื่อมั่น

2. การดำเนินงานโครงการในลักษณะดังกล่าว มีการปรับเปลี่ยนแนวนโยบาย ชื่อโครงการฯ และหน่วยงานเจ้าของโครงการ รวมทั้งหัวหน้าสำนักงานโครงการฯ ตามการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลมาอย่าง ต่อเนื่อง จึงอาจทำให้ขาดความเป็นเอกภาพ ดังนั้น หากมีกรณีจะยุติโครงการ ปรับเปลี่ยนหน่วยงานรับผิดชอบ หรือเปลี่ยนหลักเกณฑ์/แนวทาง/วิธีการดำเนินงาน ต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างสูงสุด และให้เกิดความคุ้มค่ากับเงินงบประมาณซึ่งเป็นเงินภาษีของประชาชน

3. สปน. ควรมีการเร่งรัดการดำเนินการโอนเงินเข้า บัญชีหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศที่ค้างดำเนินการโดยเร่งด่วน เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน ไม่เกิดผลกระทบและ ได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของโครงการฯ อย่างแท้จริง

4. ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ เป็นสิ่งสำคัญมากในการดำเนินงานโครงการจึงควรมีการจ้างหน่วยงานที่มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญเข้ามาดำเนินการร่วมกับ สพช.

5. เนื่องจากการดำเนินงานเป็นโครงการที่ใช้เงินงบประมาณสูง เกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับประชาชน/หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นจำนวนมากทั่วประเทศ สพช. จึงควรมีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอคณะรัฐมนตรีให้ครบถ้วน ครอบคลุม ชัดเจน และถูกต้อง

7. การสอบทานกรณีอื่นๆ