Notice: Undefined index: ADMIN_USER in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 4 Notice: Undefined variable: HTTP_GET_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 95 Notice: Undefined variable: HTTP_POST_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 96 Notice: Undefined variable: HTTP_COOKIE_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 97 Notice: Undefined variable: HTTP_SERVER_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 101 Notice: Undefined index: action in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 20 Notice: Undefined index: report_data in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/adodb/Iakt/drivers/KT_adodb-mysqlt.inc.php on line 148 Notice: Undefined index: report_data in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/adodb/Iakt/drivers/KT_adodb-mysqlt.inc.php on line 150 Notice: Undefined index: action in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 44 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 12 เดือน) ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 12 เดือน) ของ ?.?.?. ????????????????????????????????

ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

1. การตรวจราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
มีบางโครงการที่ยังมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เช่น
- โครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการพบว่า มีปัญหาภัยธรรมชาติ ประกอบกับภูมิประเทศไม่เอื้ออำนวยในการจัดกิจกรรม นอกจากนี้ ยังพบปัญหาด้านงบประมาณ ซึ่งหน่วยงานเจ้าของงบประมาณส่งงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการล่าช้าและขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างยุ่งยาก รวมทั้งขาดสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ
- โครงการพัฒนาการให้บริการทางการกีฬาในส่วนภูมิภาค การจัดสรรเงินอุดหนุนมีค่อนข้างจำกัด
1. สนับสนุนให้ผู้ตรวจราชการฯ เป็นกลไกสนับสนุนการบริหารอย่างแท้จริงและผลักดันให้ตำแหน่งผู้ตรวจราชการมีความก้าวหน้า

2. จัดทำระบบการตรวจราชการให้เหมาะสมระหว่างปริมาณงานกับปริมาณอัตรากำลังที่มีอยู่และมีความเป็นไปได้ การตรวจราชการควรมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใสและเป็นธรรม

3. การให้ความรู้และฝึกเจ้าหน้าที่ของกองตรวจราชการให้มีความเชี่ยวชาญในการรองรับภารกิจและสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้

2. การตรวจสอบภายใน

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจในส่วนภูมิภาคยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งระเบียบการเบิกจ่ายเงิน คงคลังการเก็บรักษาเงิน ฯ 1. หน่วยงานควรมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้การกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานเป็นไปตามกระบวนการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

2. หน่วยงานควรมีการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคให้มีความรู้ด้านการเงินบัญชีและพัสดุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบฯ

3. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังมีข้อจำกัดด้านอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

2. เจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจในการระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดจึงยังไม่ครอบคลุมระดับความเสี่ยงสำคัญที่กำลังเผชิญ
1. ผู้บริหารทุกระดับควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ควรให้ความสำคัญในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและเสนอแนะวิธีการปรับปรุงการควบคุมภายใน

2. ควรจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ให้แก่บุคลากรของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล

4. การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. การดำเนินงานตามตัวชี้วัดขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดบ่อยครั้ง

2. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดไม่เข้าใจเกณฑ์การดำเนินงานตัวชี้วัดและไม่ให้ความสำคัญการดำเนินงานเท่าที่ควร

3. บางตัวชี้วัดเป็นตัวชี้วัดใหม่ หน่วยงานไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ล่วงหน้า จึงไม่สามารถดำเนินการได้
ควรให้ความสำคัญด้านคุณภาพการให้บริการมากขึ้น เนื่องจากได้ค่าคะแนนต่ำและตัวชี้วัดในมิตินี้จะสะท้อนถึงความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกระทรวงฯ ด้วย

5. รายงานการเงิน

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1.งบการเงินดังกล่าวยังไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

2.การตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลทางบัญชีของหน่วยงานในสังกัดยังไม่สมบูรณ์ และบางหน่วยงานตรวจสอบพบรายการที่ไม่ถูกต้อง แต่รอกรมบัญชีกลาง เปิดงวดบัญชีเพื่อปรับปรุงรายการ จึงมีผลให้งบการเงินรวมระดับกระทรวงที่จัดทำยังไม่สมบูรณ์
ผู้บริหารของกระทรวงฯ ควรกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ บันทึก ตรวจสอบ และแก้ไขปรับปรุงข้อมูลทางบัญชีของหน่วยงานให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

6. การสอบทานกรณีพิเศษ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
โครงการส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ ตามแนวทางพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ( Medical Tourism Hub)

1. เป็นการจัดทำรายงานผลการศึกษาการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคการพัฒนาความร่วมมือของ 3 ประเทศ (อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย) รวมทั้งสถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ

2. จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการพัฒนาความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ ได้มีการแสดงความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมในการเสนอแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ร่วมกัน

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การขายด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการจากประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย
การดำเนินงานส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ฯ จะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกชน และภาคประชาชน เข้ามาเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อย่างยั่งยืน สิ่งสำคัญคือการประสานงาน ซึ่งต้องดำเนินการอย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน โดยภาครัฐจะต้องดำเนินการเรื่องนี้ในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ทันกับการดำเนินงานของภาคเอกชน

7. การสอบทานกรณีอื่นๆ