Notice: Undefined index: ADMIN_USER in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 4 Notice: Undefined variable: HTTP_GET_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 95 Notice: Undefined variable: HTTP_POST_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 96 Notice: Undefined variable: HTTP_COOKIE_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 97 Notice: Undefined variable: HTTP_SERVER_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 101 Notice: Undefined index: action in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 20 Notice: Undefined index: report_data in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/adodb/Iakt/drivers/KT_adodb-mysqlt.inc.php on line 148 Notice: Undefined index: report_data in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/adodb/Iakt/drivers/KT_adodb-mysqlt.inc.php on line 150 Notice: Undefined index: action in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 44 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 12 เดือน) ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 12 เดือน) ของ ?.?.?. ???????????????????????????????????????????????

ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

1. การตรวจราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. ผลการประเมินความเสี่ยงของโครงการในการตรวจราชการ ส่วนใหญ่พบความเสี่ยงในด้าน แนวทางการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้อง (Key Risk Area) และความเสี่ยงด้านการตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชน (Negotiation Risk) ในระดับสูงเร่งรัดจัดการหรือเฝ้าระวัง

2. การดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการมิได้กระจายผลประโยชน์ที่ถูกต้อง ชอบธรรมไปยังภาคส่วนที่ควรได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

3. เนื้อหาแผนงาน / โครงการไม่สามารถสนอง ต่อปัญหาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้กรอบเวลาที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามแนวทางที่ตกลงกันไว้
1. ผู้ตรวจราชการกระทรวง และหน่วยงานผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน ต้องร่วมกันติดตาม การดำเนินงานโครงการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง

2. กระทรวงต้องคำนึงถึงการสนับสนุนทรัพยากรในการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมที่เหมาะสม รวมถึงการส่งเสริมการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

3. กระทรวงต้องดำเนินการสำรวจความต้องการของประชาชนต่อการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้สามารถจัดบริการได้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

4. ต้องเพิ่มกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจการมี ส่วนร่วมและความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ตามหลักการทางสถิติ

5. ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวง และข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ ภาคประชาชนเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และสะท้อนจากความเห็นและความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนำข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

2. การตรวจสอบภายใน

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
กรอบอัตรากำลังของหน่วยตรวจสอบภายใน มีเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในเพียง 1 คน ทำให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ส่วนราชการและสำนักงาน ก.พ. ควรพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามโครงสร้างกรอบอัตรากำลังที่ส่วนราชการกำหนด

3. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. การจัดทำแผนการปรับปรุงฯ (แบบ ปอ.3) ยังขาดความสมบูรณ์ในรายละเอียดการจัดทำแผนฯ ส่งผลให้การติดตามและประเมินผลมีปัญหา

2. จากการสอบทานการจัดทำแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พบว่าหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่ได้จัดให้มีการติดตาม และประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
1. ผู้ประเมินควรเสนอวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ค้นพบ รวมทั้งรายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขที่ต้องดำเนินการ

2. ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ควรจัดทำองค์ประกอบที่ 5 เรื่องการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ทราบว่า ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่

4. การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ภาพรวม / เงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

2. ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด

3. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เป็นหน่วยปฏิบัติงานเชิงนโยบาย ส่วนใหญ่ยังกำหนดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ผู้บริหารและหน่วยงานผู้รับผิดชอบควรให้ความสำคัญในการติดตามการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรปรับแนวทางการกำหนดผลผลิต กิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในปีงบประมาณต่อๆ ไป

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานเรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ต้องจัดอบรม เชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

4. กรมบัญชีกลางควรปรับแนวทางการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต โดยพิจารณายกเลิก การจัดทำในหน่วยปฏิบัติงานเชิงนโยบาย เนื่องจาก มีผลผลิต กิจกรรมที่มีลักษณะงานเชิงวิชาการ ยากต่อการกำหนดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

5. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ปฏิบัติงานเชิงกำหนดนโยบาย ควรมีการทบทวนปรับปรุงแนวทางการวัดผลตัวชี้วัดจากเชิงปริมาณให้เป็นการวัดผลความสำเร็จเชิงนโยบายและมีการนำไปสู่การปฏิบัติ

5. รายงานการเงิน

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
การบันทึกบัญชีของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ยังดำเนินการบันทึกบัญชีระบบเกณฑ์คงค้างคู่ขนานกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ซึ่งไม่เป็นไปตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุควรทำการยกเลิกการบันทึกบัญชีระบบเกณฑ์คงค้างและมีระบบควบคุมโดยจัดทำทะเบียนต่างๆ เหมือนกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หน่วยอื่น เพื่อเป็นการลดภาระในการปฏิบัติงานด้านบัญชีและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานด้านบัญชีในภาพรวมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

6. การสอบทานกรณีพิเศษ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการส่งเสริมการมีบัตรประจำตัวคนพิการ

โครงการเป็นการเร่งรัดดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในด้านการจัดสวัสดิการให้กับคนพิการอย่างทั่วถึง จึงส่งผลให้การดำเนินงานเกินกว่าเป้าหมาย และเป็นโครงการที่ตรงกับความต้องการของคนพิการ


1. กระทรวงต้องจัดให้มีการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานด้าน คนพิการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และควรดำเนินการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้ทันกับระยะเวลาการดำเนินงานต่างๆ ที่กำหนดไว้ในโครงการ

2. พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลให้มีความรวดเร็วและสะดวกต่อการใช้งาน
3. กระทรวงต้องจัดทำแผ่นพับ โปสเตอร์ หรือแหล่งข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์อื่นๆ เพื่อแนะนำ ประชาสัมพันธ์โครงการ

4. กระทรวงต้องสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานและงบประมาณสำหรับการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการ

5. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องสร้างความเข้าใจร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสิทธิประโยชน์ของคนพิการ

6. ส่วนกลางต้องสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ การออกบัตร อุปกรณ์การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และกล้องวีดีโอผ่านเครือข่ายระบบเว็บไซต์ให้เพียงพอและทันกับความต้องการในการดำเนินงานของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

หน่วยงานสามารถดำเนินงานโครงการได้ตามแผนที่กำหนด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องส่งเสริมขับเคลื่อนนโยบายด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่คนพิการให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

2. กำหนดให้ใช้บัตรประจำตัวคนพิการเพียงบัตรเดียวเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการเรื่องต่างๆ เพื่อลดภาระของคนพิการ

3. เพิ่มบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงานด้านคนพิการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

4. ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการถ่ายทอดการดำเนินงานที่ชัดเจนแก่หน่วยงานผู้ปฏิบัติ

5. ส่วนกลางควรปรับรายละเอียดของแบบรายงานฯ ให้กระชับและสะดวกต่อการปฏิบัติงานให้มากขึ้น

6. ส่งเสริมให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเกิด ความยั่งยืน
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
3. โครงการพัฒนาระบบกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณภาพชีวิตและชุมชน ภายใต้โครงการศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว (งบประมาณตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555)

บุคลากรซึ่งเป็น Peopleware หรือเป็นผู้ที่ต้องดำเนินการใช้งานระบบ Hardware และ Sofeware ยังไม่ได้รับการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการใช้งานระบบกระบวนการจัดการ เรียนรู้เพื่อคุณภาพชีวิตและชุมชนจึงไม่สามารถระบุได้ว่า ระบบฯ ดังกล่าว จะนำไปใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนหรือไม่ อย่างไร
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณภาพชีวิตและชุมชน ต้องกำกับ ติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด และให้คำแนะนำในเรื่องการประสานการดำเนินงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการทั้งหมด เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความ คุ้มค่าสูงสุด

7. การสอบทานกรณีอื่นๆ