Notice: Undefined index: ADMIN_USER in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 4 Notice: Undefined variable: HTTP_GET_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 95 Notice: Undefined variable: HTTP_POST_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 96 Notice: Undefined variable: HTTP_COOKIE_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 97 Notice: Undefined variable: HTTP_SERVER_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 101 Notice: Undefined index: action in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 20 Notice: Undefined index: report_data in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/adodb/Iakt/drivers/KT_adodb-mysqlt.inc.php on line 148 Notice: Undefined index: report_data in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/adodb/Iakt/drivers/KT_adodb-mysqlt.inc.php on line 150 Notice: Undefined index: action in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 44 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 12 เดือน) ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 12 เดือน) ของ ?.?.?. ??????????????????????????

ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

1. การตรวจราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำพบปัญหาในการดำเนินงานน้อย การให้ข้อเสนอแนะในโครงการนี้แก่หน่วยรับตรวจส่วนใหญ่เพื่อเป็นข้อคิดและแนวทางในการพัฒนาต่อจากงานก่อสร้างเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้น 1. ศูนย์ข้าวชุมชนบางแห่งที่มีการผลิต เมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐานแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้คำแนะนำในเรื่องชนิดเมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็น ที่ต้องการของตลาด รวมทั้งจัดหาแหล่งจำหน่ายและกำหนดราคาขายให้มีความเหมาะสม

2. กระทรวงฯ จึงควรให้ความสำคัญในการดำเนินงานโครงการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำ เพื่อการเกษตรเพื่อเป็นการต่อจากโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ (โครงการขนาดเล็ก) ให้มากขึ้น

2. การตรวจสอบภายใน

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. สำนัก/กลุ่มตรวจสอบภายในของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีความต้องการในการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

2. การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในเป็นไปตามผลการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม/หน่วยงานอย่างเป็นระบบ การกำหนดเรื่องที่ตรวจสอบมีความหลากหลายครอบคลุมในทุกด้าน
1. ส่วนราชการควรสนับสนุนงบประมาณ และอัตรากำลังผู้ตรวจสอบภายในให้เพียงพอกับการปฏิบัติงาน

2. กรมบัญชีกลางควรดำเนินการ ดังนี้
2.1 ควรปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2545 และแบบประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ ส่วนราชการ พ.ศ.2551
2.2 ควรจัดให้มีการอบรมในการใช้ข้อมูลจากเครื่อง Terminal แก่ผู้ตรวจสอบภายในให้ทั่วถึงทุกส่วนราชการ

3. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
บางส่วนราชการยังคงมีปัญหาในการจัดทำรายงาน ทั้งในส่วนของความครบถ้วนถูกต้องของแบบรายงานและการประเมินผลการควบคุมภายในให้ครอบคลุมบทบาทภารกิจของส่วนราชการ 1. ทุกส่วนราชการควรมีการพัฒนาระบบงาน ให้มีประสิทธิภาพ โดยเทียบเคียงการดำเนินงานระหว่างกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะขององค์กร

2. หน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องควรชี้แจง/ฝึกอบรมการจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามแนวทางที่ปรับปรุงใหม่ให้ส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง และส่วนราชการควรส่งเสริมให้เกิดการขยายผลการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในแก่บุคลากรภายในองค์กรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

4. การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดระดับกระทรวง บางตัวชี้วัดยังไม่ปรากฏผลการดำเนินงานและได้คะแนนระดับ 1 (N/A)

2. ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย โดยได้คะแนนต่ำกว่าระดับ 3 ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ดังนี้
- ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ
- ตัวชี้วัดร้อยละของผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
- ตัวชี้วัดร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
- ตัวชี้วัดร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
- ตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนส่วนราชการ

3. ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน ส่วนราชการที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากส่วนงานย่อยของบางหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

4. ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) กรมหม่อนไหมเป็นเพียงส่วนราชการเดียวที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากเป็น ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในปี 2554 ยังขาดความพร้อมในการดำเนินงานและบุคลากรขาดความเข้าใจต่อแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
1. ในการกำหนดตัวชี้วัด ควรพิจารณาเลือกเฉพาะตัวชี้วัดที่สำคัญและบูรณาการการประเมินผลกับหน่วยงานกลางอื่นๆ เพื่อให้การรายงานผลการปฏิบัติราชการเป็นเอกภาพและไม่เป็นภาระของส่วนราชการมากเกินไป

2. ควรเร่งรัดการพิจารณาการกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และจัดทำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน แต่ละปีงบประมาณ เพื่อแจ้งส่วนราชการดำเนินการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

3. ควรแจ้งผลการตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ให้ทันตามปฏิทินที่กำหนดไว้

4. ควรมีความชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดและการประเมินผลของตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันระหว่างกระทรวง” ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ และควรกำหนดเป็นตัวชี้วัดของกระทรวงเฉพาะตัวชี้วัดที่สำคัญที่กระทรวงเป็นหน่วยงานหลัก รวมทั้งมีแผนการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้องในแต่ละปีอย่างชัดเจน

5. ส่วนราชการควรเพิ่มเติมการรายงานผลโดยการระบุรายละเอียดของกิจกรรม รวมถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของการดำเนินงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน

6. ส่วนราชการควรมีการติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ อย่างสม่ำเสมอ

7. ส่วนราชการควรมีการเร่งรัดการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างโดยเตรียมการ และจัดทำข้อกำหนด หรือเงื่อนไข หรือคุณลักษณะเฉพาะให้แล้วเสร็จตามหลักเกณฑ์หรือระเบียบ ที่กำหนด

5. รายงานการเงิน

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ยังไม่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

2. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานทางด้านการเงิน ไม่พบรายการที่เป็นสิ่งผิดปกติ ที่เป็นสาระสำคัญ

3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ยังมีความเข้าใจ และมีทักษะ ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ

4. เครื่อง GFMIS Terminal ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบางหน่วยงานมีไม่เพียงพอกับปริมาณงาน
1. ส่วนราชการควรติดตามเร่งรัด และพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการทันภายในปีงบประมาณ

2. หน่วยงานกลางควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องเพียงพอกับปริมาณงาน ที่ส่วนราชการดำเนินการ

3. หน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องควรพิจารณากรอบโครงสร้างของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค โดยกำหนดให้มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่/นักวิชาการเงินและบัญชี ที่จบวุฒิการศึกษาทางด้านการเงินและบัญชีโดยตรงมาปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี

4. กรมบัญชีกลางควรจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ตรวจสอบภายในให้ทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ได้อย่างถูกต้อง และพัฒนาระบบ GFMIS ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6. การสอบทานกรณีพิเศษ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

ผู้รับผิดชอบงานในพื้นที่เตรียมการแก้ไขปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน ปี 2554 ยังไม่เพียงพอเนื่องจากมีฝนตกมากกว่าปีปกติ


1. ควรเร่งรัดผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน และเนื่องจากในปี 2555 ยังมีงานเกี่ยวกับการถมดินอีก จึงควรเตรียมความพร้อม หากเกิดฝนตกชุกเช่นเดียวกับปี 2554

2. ควรมีการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำ โดยการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

3. ควรเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ เพื่อประโยชน์ในการเกษตรให้มากขึ้น
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
2. โครงการนิคมการเกษตร

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยังไม่สมบูรณ์

2. การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการยังไม่เป็นไปตามแผนบริหารโครงการ

3. เกษตรกรในโครงการยังไม่สามารถลดต้นทุนการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตได้


1. สำนักงบประมาณควรให้การสนับสนุนแผนงาน/โครงการเชิงบูรณาการของกระทรวง เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด

2. หน่วยงานที่ร่วมกิจกรรม ควรหาแนวทางและเทคนิคใหม่ ๆ เพื่อให้เกษตรกรยอมรับ

3. การคัดเลือกพื้นที่โดยการวิเคราะห์สภาพพื้นที่ ขนาดและความเหมาะสมเพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา

4. นิคมการเกษตรทั้งหมดกำหนดพืชเศรษฐกิจในลักษณะพืชเป้าหมาย ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติระหว่างชุมชนและเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จ

7. การสอบทานกรณีอื่นๆ