Notice: Undefined index: ADMIN_USER in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 4 Notice: Undefined variable: HTTP_GET_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 95 Notice: Undefined variable: HTTP_POST_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 96 Notice: Undefined variable: HTTP_COOKIE_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 97 Notice: Undefined variable: HTTP_SERVER_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 101 Notice: Undefined index: action in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 20 Notice: Undefined index: report_data in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/adodb/Iakt/drivers/KT_adodb-mysqlt.inc.php on line 148 Notice: Undefined index: report_data in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/adodb/Iakt/drivers/KT_adodb-mysqlt.inc.php on line 150 Notice: Undefined index: action in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 44 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 12 เดือน) ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 12 เดือน) ของ ?.?.?. ??????????????????????????????????????????

ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

1. การตรวจราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการกรมมีความครบถ้วนตามแบบรายงานมาตรฐานที่สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการกรม ควรติดตามและประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการฯ ตามแผนตรวจราชการกระทรวงฯ และแผนตรวจราชการกรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โดยเฉพาะโครงการสำคัญ และโครงการต่อเนื่องที่ขับเคลื่อนความสำเร็จของยุทธศาสตร์กระทรวง ควบคู่ไปกับการตรวจราชการในปีงบประมาณ 2555

2. การตรวจสอบภายใน

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. แต่ละหน่วยรับตรวจจะมีข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนในลักษณะเดียวกัน เช่น การบันทึกรายการบัญชีในระบบ GFMIS ผิดพลาด/คลาดเคลื่อน การจัดซื้อจัดจ้าง บางรายการมีความบกพร่องไม่เป็นไปตามระเบียบฯ

2. บางหน่วยงานจัดทำรายงานการตรวจสอบภายในเสนอผู้บริหารค่อนข้างล่าช้า ทำให้หัวหน้าส่วนราชการไม่อาจใช้ประโยชน์จากรายงานผลการตรวจสอบและการแก้ไขปัญหาอาจไม่ทันต่อเหตุการณ์
1. กรมบัญชีกลาง ควรจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง

2. สิ้นปีงบประมาณ ผู้ตรวจสอบภายในควรรวบรวมสรุปผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ ที่สำคัญ พร้อมข้อเสนอแนะเสนอหัวหน้า ส่วนราชการ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดได้รับทราบ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

3. เมื่อดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ ขอให้
รีบรายงานผลการตรวจสอบโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ.2551 โดยเคร่งครัด

3. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. ด้านบุคลากร มีไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ตลอดจนความเชี่ยวชาญและรอบรู้ในสายงานอาชีพ

2. การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและข้อมูลสารสนเทศสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานภายในองค์กร ข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน ขาดการ บูรณาการข้อมูลอย่างเป็นระบบและง่ายต่อการใช้งาน
1. ส่วนราชการควรให้ความสำคัญในการปรับเกลี่ยอัตรากำลัง และใช้อัตรากำลังที่มีอยู่ให้เต็มประสิทธิภาพ

2. ส่วนราชการควรส่งเสริม/สนับสนุนในด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

4. การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. การบุกรุกทำลายป่าเพิ่มขึ้น

2. ตัวชี้วัดร่วม (Joint KPI) ยังขาดความร่วมมือ ในระดับท้องถิ่น
1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรกำหนดเป้าหมายในการปกป้องผืนป่าธรรมชาติที่ยังคงสภาพสมบูรณ์อยู่ในปัจจุบัน มิให้ถูกบุกรุกครอบครองหรือทำลายให้เกิดความเสื่อมโทรม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรกำหนดและดำเนินการมาตรการเชิงรุก เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามารับผิดชอบดำเนินการในการป้องกันและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับการกระจายอำนาจ รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาล

5. รายงานการเงิน

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. รายงานการเงินของส่วนราชการได้จัดทำจากข้อมูลในระบบ GFMIS ยังเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากการบันทึกรายการบัญชีมีความคลาดเคลื่อน

2. จากการสอบทานรายงานการเงินของ
ส่วนราชการในสังกัด บางรายการบัญชีจำนวนเงินสูง ไม่แสดงรายละเอียดของจำนวนเงินว่าประกอบด้วยรายการใดบ้างไว้ในหมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
1. ผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการกำกับ ดูแล การใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับแผนและเป้าหมายการเบิกจ่ายที่กำหนด

2. ให้เร่งรัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแก้ไขข้อ
คลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นและให้มีการตรวจสอบการบันทึกบัญชีของแต่ละหน่วยเบิกจ่ายทุกสิ้นไตรมาส เพื่อให้การจัดทำรายงานการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้

3. รายงานการเงินควรให้มีหมายเหตุประกอบ ให้ครบถ้วน โดยให้มีข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การจัดทำงบการเงิน นโยบายการบัญชีที่เลือกใช้กับรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีที่สำคัญ

6. การสอบทานกรณีพิเศษ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการพัฒนาศูนย์เตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อมระดับภาค ประจำปี พ.ศ.2554

การดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์เตือนภัยมลพิษสิ่งแวดล้อมระดับภาค สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคดำเนินการไปพร้อมกับการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการติดตาม เฝ้าระวัง เตือนภัย โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ โรงงานอุตสาหกรรม และเครือข่ายภาคประชาชน1. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ควรพิจารณาเพิ่มสถานีย่อยเพื่อเตือนภัยมลพิษทางน้ำให้ครอบคลุมชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณแหล่งน้ำ เพื่อสนับสนุนการเตือนภัยให้มีความรวดเร็วและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

2. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ควรพิจารณาดำเนินการเชิงรุกในการรณรงค์และส่งเสริมให้ชุมชนผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และเกษตรกรที่อาศัยอยู่บริเวณแหล่งน้ำใช้ปุ๋ยและสารเคมีชีวภาพในการเกษตร ปลูกป่า งดเว้นการทิ้งของเสียลงสู่แหล่งน้ำ ฯลฯ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาศูนย์เตือนภัยมลพิษ
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
2. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

หน่วยงานที่ดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการส่วนพระองค์ โครงการหลวงฯ มีความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เนื่องจากสามารถใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเสริมในการเกษตรกรรม ได้ตลอดทั้งปี1. กรมทรัพยากรน้ำบาดาลควรให้คำปรึกษา แนะนำ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างใกล้ชิด ในช่วง 1-2 ปีแรกของการดำเนินการ

2. กรมทรัพยากรน้ำบาดาลควรศึกษาข้อมูลความต้องการการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เปรียบเทียบกับปริมาณน้ำที่สามารถจัดสรรในพื้นที่ทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน เพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดความยั่งยืน
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
3. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ (พื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ 4 โครงการ) โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555)

1) โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขมหลวง จ.ลำปาง ดำเนินการได้ร้อยละ 85.14 (ดำเนินการได้เร็วกว่าแผนร้อยละ 1.97)
2) โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองตีนดอย จ.ตาก ดำเนินการได้ร้อยละ 2.61 (ดำเนินการได้ช้ากว่าแผนร้อยละ 0.7) ปัญหาอุปสรรค มีการแก้ไขแบบแปลน เนื่องจากปัญหาทับซ้อนที่ดินประชาชน และพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง ประสบปัญหาอุทกภัยจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้
3) โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำทุ่งกระเต็น จ.บุรีรัมย์ ดำเนินการได้ร้อยละ 57 (ดำเนินการได้เร็วกว่าแผนร้อยละ 3.97)
4) โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงกิว (บึงจิ๋ว) จ.ร้อยเอ็ด ดำเนินการได้ร้อยละ 19.93 (ดำเนินการได้ช้ากว่าแผนร้อยละ 4.06) ปัญหาอุปสรรค มีการแก้ไขแบบแปลน เนื่องจากปัญหาพื้นที่โครงการทับซ้อนที่ดินประชาชน และพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง ประสบปัญหาอุทกภัยจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้1. ในกรณีที่โครงการได้รับงบประมาณผูกพันเป็นรายปีแต่สามารถดำเนินการได้เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ กรมทรัพยากรน้ำควรพิจารณาหาแนวทางการเบิกจ่ายให้เท่ากับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริง โดยไม่ขัดกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ

2...กรมทรัพยากรน้ำ ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ พัฒนา และบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำแก่ชุมชนที่อาศัยอยู่รอบแหล่งน้ำ

3. กรมทรัพยากรน้ำ ควรพิจารณาดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ หากต้องมีการแก้ไขเนื้องาน (เพิ่มหรือลด) จากสัญญาเดิม

7. การสอบทานกรณีอื่นๆ