Notice: Undefined index: ADMIN_USER in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 4 Notice: Undefined variable: HTTP_GET_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 95 Notice: Undefined variable: HTTP_POST_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 96 Notice: Undefined variable: HTTP_COOKIE_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 97 Notice: Undefined variable: HTTP_SERVER_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 101 Notice: Undefined index: action in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 20 Notice: Undefined index: report_data in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/adodb/Iakt/drivers/KT_adodb-mysqlt.inc.php on line 148 Notice: Undefined index: report_data in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/adodb/Iakt/drivers/KT_adodb-mysqlt.inc.php on line 150 Notice: Undefined index: action in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 44 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 12 เดือน) ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 12 เดือน) ของ ?.?.?. ??????????????????????????????????????????

ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

1. การตรวจราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. แผนตรวจราชการไม่มีวัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจราชการที่ชัดเจนครอบคลุม ตามสาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการประจำปี 2548 (ข้อ7) วัตถุประสงค์ของการตรวจราชการ

2. หน่วยงานที่ได้รับการเสนอแนะไม่ได้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ

3. พบว่าผู้ตรวจราชการ ได้เสนอแนะซ้ำ ในประเด็นที่หน่วยงานได้เคยรายงานการดำเนินการ ตามข้อเสนอแล้ว โดยไม่พบการติดตามความ
ก้าวหน้า (follow up) ของการดำเนินการตามข้อเสนอแนะว่าภายหลังที่หน่วยงานดำเนินการตามข้อเสนอแนะแล้วแผนงาน/โครงการนั้น สามารถแก้ไขปัญหาหรือดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร
1. ควรจัดทำแผนปฏิบัติการตรวจราชการประจำปี ให้ครอบคลุมตามสาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการประจำปี 2548

2. การตรวจราชการทุกครั้ง ถ้าพบเห็นปัญหา อุปสรรค หรือแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน สังคม หรือต่อผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ควรรีบจัดทำรายงานโดยสรุปพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบเรื่องนั้น พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้า และติดตามผลการดำเนินงาน

3. ควรมีการตรวจราชการให้ครบทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนการตรวจราชการประจำปี และจัดทำรายงานผลการตรวจราชการต่อผู้บริหาร

2. การตรวจสอบภายใน

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ ความสามารถ ในระดับหนึ่ง แต่ไม่ครอบคลุมในภารกิจที่รับผิดชอบ

2. อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ไม่เพียงพอ
1. กระทรวงฯ ควรสนับสนุนให้บุคลากรตรวจสอบภายในได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ในด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) และด้านอื่นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

2. กระทรวงฯ ควรสนับสนุนอัตรากำลังให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ไม่น้อยกว่า 3 อัตรา ระดับกรม และไม่น้อยกว่า 5 อัตรา ระดับกระทรวง เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานตรวจสอบภายใน

3. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. ระบบการควบคุมภายในของกระทรวงฯ จัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผล การควบคุมภายในไม่ครอบคลุมทุกภารกิจหรือกระบวนงานที่สำคัญ อันน่าจะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

2. บุคลากรบางหน่วยงานอาจไม่เห็นความสำคัญและการมีส่วนร่วมในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
1. ทุกหน่วยงานควรจัดให้มีการวางระบบและ การประเมินผลการควบคุมภายในทุกภารกิจขององค์กร ด้วยการควบคุมและกำกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด

2. ทุกหน่วยงานควรส่งเสริมหรือกระตุ้นให้บุคลากรของหน่วยงานทุกระดับ ตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการจัดวางระบบควบคุมภายใน

4. การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
ตัวชี้วัด 1.1.1 ระดับการพัฒนาอันดับความสามารถในการแข่งขันด้าน Technological Infrastructure ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD (WCY 2011) (เป้าหมายกำหนดไว้ระดับ 3 ดำเนินการได้ระดับ 1)
ตัวชี้วัด 1.1.2 ระดับความสำเร็จของการติดตามผลการดำเนินโครงการที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ (เป้าหมายกำหนดไว้ระดับ 5 ดำเนินการได้ระดับ 3)
ตัวชี้วัด 1.1.5 ระดับความสำเร็จของโครงการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-government) ข้อ (2) จำนวนหน่วยงานนำบริการเครือข่ายสื่อสารเชื่อมโยงภาครัฐมาใช้จริง (เป้าหมายกำหนดไว้ระดับ 5 ดำเนินการได้ระดับ 1)
1. การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติของหน่วยงานควรมีการจัดทำให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ควรมุ่งวัดที่สัมฤทธิผลของงานมากกว่าการวัดผลเชิงปริมาณ

3. ตัวชี้วัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ควรคำนำถึงปัจจัยในการจัดอันดับสำคัญ และมีแผนปฏิบัติการรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีของประเทศที่ชัดเจน โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

4. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ควรนำข้อมูลที่ได้จากการสอบทานในทุกมิติ ไปใช้ปรับปรุงกระบวนการทำงานในแต่ละมิติ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นในปีต่อไป

5. รายงานการเงิน

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
ขยายเวลาการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลประจำปี 2554 รอบ 12 เดือน ของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงฯ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร(ค.ต.ป.) 1210/267 ลงวันที่ 19 มกราคม 2554 เป็นวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 -ไม่มี-

6. การสอบทานกรณีพิเศษ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการติดตั้งหอเตือนภัย

1. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงการจัดทำสัญญาล่าช้า

2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรวจรับให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ ทำให้การจ่ายเงินล่าช้า

3. วิธีการดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามหลักการบริหารโครงการที่ถูกต้อง

4. จุดติดตั้งใน TOR นั้น กำหนดไว้ไม่ชัดเจนเพียงพอที่บริษัทคู่สัญญาจะดำเนินการได้ทันที


1. ให้จัดทำแผนการดำเนินงานระดับโครงการ อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการ ระยะเวลาดำเนินการในแต่ละกิจกรรม เพื่อประโยชน์ในการวางแผนบริหารกำลังคน การติดตามผล การดำเนินงานในระดับโครงการ จัดการความเสี่ยงของโครงการและประเมินความก้าวหน้าของโครงการ

2. เร่งรัดกำหนดจุดติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย ให้ครบถ้วนตามสัญญาโดยเร็ว

3. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับให้ถูกต้องตามหนังสือเวียนสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0305/ ว 5855 ลว. 11 กรกฏาคม 2544 เรื่องระยะเวลาในการตรวจการจ้างงานก่อสร้างและการตรวจรับพัสดุ และเมื่อเดินทางไปตรวจรับนอกสถานที่จำนวนคณะกรรมการตรวจรับต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4. กรณีที่มีโครงการลักษณะเดียวกับโครงการนี้ ในอนาคตให้ดำเนินการกำหนดจุดติดตั้งที่ชัดเจนเพียงพอใน TOR หรือก่อนการจัดทำสัญญาเพื่อให้บริษัทคู่สัญญาสามารถดำเนินงานติดตั้งได้ทันที
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
2. โครงการ Digital Media Asia 2010

มีการประเมินโครงการ DMA 2010 โดยมีข้อสังเกตว่า ในรายงานการประเมินผล DMA 2010 ไม่ปรากฎข้อเสนอแนะในการที่จะนำไปปรับปรุงการดำเนินโครงการ หรือหน่วยงานอย่างชัดเจน


1. ในการประเมินโครงการครั้งต่อไป ควรกำหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจนใน TOR

2. ให้ SIPA นำผลประเมินและข้อเสนอที่ได้รับจากการประเมินผลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน พัฒนาอุตสาหกรรม Digital Content ในระดับยุทธศาสตร์และระดับชาติต่อไป

7. การสอบทานกรณีอื่นๆ