Notice: Undefined index: ADMIN_USER in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 4 Notice: Undefined variable: HTTP_GET_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 95 Notice: Undefined variable: HTTP_POST_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 96 Notice: Undefined variable: HTTP_COOKIE_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 97 Notice: Undefined variable: HTTP_SERVER_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 101 Notice: Undefined index: action in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 20 Notice: Undefined index: report_data in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/adodb/Iakt/drivers/KT_adodb-mysqlt.inc.php on line 148 Notice: Undefined index: report_data in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/adodb/Iakt/drivers/KT_adodb-mysqlt.inc.php on line 150 Notice: Undefined index: action in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 44 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 12 เดือน) ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงพลังงาน

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 12 เดือน) ของ ?.?.?. ???????????????????

ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

1. การตรวจราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
การตรวจราชการของกระทรวงพลังงานปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 กฎเกณฑ์และข้อบังคับ ที่กำหนด - ไม่มี-

2. การตรวจสอบภายใน

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. การจัดทำและส่งรายงานการเงินต่างๆ ส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการกำหนด

2. การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน การพัสดุ การใช้ยานพาหนะของบางหน่วยงาน ยังคลาดเคลื่อนจากระเบียบฯกำหนด

3. โครงการที่สุ่มตรวจดำเนินงาน ส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Auction) ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการดำเนินการตามขั้นตอนและถูกต้องตามระเบียบ อย่างไรก็ตามการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) ของโครงการใช้เวลาค่อนข้างมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนงบประมาณ
1. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละ ส่วนราชการกำกับดูแลให้มีการจัดทำและส่งรายงานการเงินต่างๆ ตามกำหนดเวลา

2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละส่วนราชการปฏิบัติตามระเบียบฯ กำหนด และควรจัดให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

3. ให้หน่วยงานเร่งรัดขั้นตอนการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และสอดคล้องกับแผนงบประมาณของหน่วยงานในครั้งต่อๆไป

3. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
มีการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงและไม่พบข้อบกพร่องหรือข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญ -ไม่มี-

4. การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. โดยภาพรวมของการรายงานผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี มีการดำเนินงานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

2. รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีของกระทรวงมีความเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับสูตรการคำนวณ โดยเปรียบเทียบ กับคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ

3. รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
1. ส่วนราชการควรมีการจัดทำแผนการดำเนินการที่ชัดเจน และมีการตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ

2. ส่วนราชการควรมีการปรับแผนการดำเนินการและเร่งรัดการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง

5. รายงานการเงิน

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
รายงานผลการดำเนินงานทางด้านการเงิน มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญจากการสอบทานของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพลังงาน -ไม่มี-

6. การสอบทานกรณีพิเศษ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการขยายผลพลังงานทดแทนด้านพลังงานน้ำ (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก) ดำเนินการโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

1. โครงการฯ สร้างความพึงพอใจเป็นอย่างมากต่อประชาชนในพื้นที่
2. ค่าไฟฟ้าที่ พพ. ขายให้กับการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคมีอัตราค่อนข้างต่ำ
1. ขอให้ พพ. ทำรายงานภาพรวมของประเทศในโครงการขยายผลพลังงานทดแทนด้านพลังงานน้ำ (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก) ที่ส่วนราชการดำเนินการว่าสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เท่าใด ลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศมีมูลค่าเท่าใด ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้เป็นปริมาณเท่าใด แล้วส่งรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูล (ผลสำเร็จของงาน) ให้กับส่วนราชการและประชาชนในจังหวัดได้รับทราบต่อไป

2. ควรดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลงานของโครงการฯ ให้สาธารณชนโดยทั่วไปได้ทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดการขยายผลในทางปฏิบัติไปสู่พื้นที่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป

3. ควรเร่งรัดศึกษาพื้นที่ที่มีศักยภาพและพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำอย่างต่อเนื่อง

4. พพ. ควรทบทวนอัตราค่าไฟฟ้าที่ขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
2. โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ดำเนินการโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

1. ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในผลลัพธ์ของโครงการ เพราะสามารถประหยัด และลดการใช้พลังงานอย่างเป็นรูปธรรมเกิดความคุ้มค่าต่อการลงทุน

2. ความรู้ความเชี่ยวชาญของที่ปรึกษาของโครงการฯเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการที่จะส่งผลให้การดำเนินการในโครงการเกิดความล่าช้า /และความไม่ยั่งยืนของการใช้งานระบบก๊าซชีวภาพในระยะยาว และอาจเกิดอุบัติเหตุได้1. สนพ. ควรรายงานผลสำเร็จของการดำเนินโครงการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบ และร่วมกับ พนจ. นครราชสีมาในการช่วยผลักดันแผนผลิตพลังงานทดแทนให้บรรจุในแผนยุทธศาสตร์จังหวัด

2. สนพ. ควรให้การแนะนำแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการในอัตราดอกเบี้ยต่ำ

3. สนพ. ควรพิจารณาการจัดจ้างที่ปรึกษาให้รอบคอบ โดยเน้นความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และควรนำผลสำเร็จของการดำเนินงานในอดีตของที่ปรึกษามาพิจารณาประกอบด้วย
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
3. โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ดำเนินการโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

1. ผู้ประกอบการมีความสนใจในโครงการฯเนื่องจากการดำเนินโครงการสามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการได้

2. สถานประกอบการยังไม่มีการพัฒนาต่อยอดในด้านการอนุรักษ์พลังงานโดยการลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงานมากให้สามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. สถานประกอบการขาดแหล่งเงินทุน
1. พพ. ควรเสนอแนะให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีปริมาณการใช้พลังงานมาก โดยเฉพาะให้มีการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิต

2. พพ./ทีมที่ปรึกษาควรอบรมแนะนำมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ และเข้าอบรมพนักงานให้มีความเข้าใจและเห็นความสำคัญในการดำเนินการตามมาตรการที่จัดทำขึ้น

3. ควรแนะนำแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการในอัตราดอกเบี้ยต่ำ
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
4. โครงการส่งเสริมการใช้หลอดผอมใหม่ T5 ดำเนินการโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ประชาชนโดยทั่วไปยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้หลอดผอมใหม่ T5 และในบางกรณีเห็นว่ายังมีราคาค่อนข้างสูงกฟผ. ควรประสานหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อดีของการใช้หลอดผอมใหม่ T5
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
5. โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล ดำเนินการโดยสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (สป.พน.)

โครงการ/แผนงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีประโยชน์สามารถให้ความรู้ในเรื่องพลังงานทดแทน ต่อชุมชน/เอกชนที่เข้าร่วมโครงการได้เป็นอย่างดีและมีการผลิตเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนที่เกิดจากแนวคิดของชุมชน และองค์ความรู้ที่ พน. ได้มีการถ่ายทอดให้กับชุมชนในเชิงพื้นที่ โดยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวันและบางชุมชนก็สามารถนำไปสร้างเป็นอาชีพเสริมได้ด้วย1. พน. ควรมีการจัดประกวดเทคโนโลยีพลังงานที่เกิดจากแนวคิดของชุมชนที่เข้าร่วมในโครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชนเพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนา และต่อยอดทางความคิดเพื่อให้เกิดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับภาคประชาชนต่อไป

2. ควรมีการจัดงานในระดับประเทศ โดยร่วมมือกับทั้ง 3 หน่วยงาน (สป.พน./พพ. และสนพ.) เพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับองค์ความรู้การผลิตเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนที่เกิดจากแนวคิดของชุมชนและภาครัฐบาลและเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงผลงานของกระทรวงพลังงาน ที่ดำเนินงานในเชิงพื้นที่ด้วย

7. การสอบทานกรณีอื่นๆ