Notice: Undefined index: ADMIN_USER in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 4 Notice: Undefined variable: HTTP_GET_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 95 Notice: Undefined variable: HTTP_POST_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 96 Notice: Undefined variable: HTTP_COOKIE_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 97 Notice: Undefined variable: HTTP_SERVER_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 101 Notice: Undefined index: action in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 20 Notice: Undefined index: report_data in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/adodb/Iakt/drivers/KT_adodb-mysqlt.inc.php on line 148 Notice: Undefined index: report_data in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/adodb/Iakt/drivers/KT_adodb-mysqlt.inc.php on line 150 Notice: Undefined index: action in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 44

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 12 เดือน) ของ ?.?.?. ???????????????????

ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
2. โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ กรมที่ดิน

1. ที่ดินที่จะรังวัดอยู่กระจัดกระจาย ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า

2. ราษฎรมาติดต่อขอออกโฉนดที่ดินตกค้างเพียง รายเดียว ไม่สามารถจัดเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการให้ได้

3. แปลงที่ดินมีข้างเคียงติดกับโฉนด หากไม่มารับรองเขตต้องปิดประกาศ 30 วัน

4. เจ้าของที่ดินอยู่นอกพื้นที่ และไม่มานำรังวัด ทำให้ออกโฉนดที่ดินได้ไม่เต็มพื้นที่

5. ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเขตป่าไม้ เขตที่เขา เขตที่สาธารณประโยชน์ ต้องใช้เวลาประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ

6. แจกโฉนดที่ดินไม่ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากเจ้าของที่ดินนำไปจำนองกับสถาบันการเงิน

7. กรณีใบจองเปลี่ยนมือ ต้องทำเรื่องเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาสั่งให้ผู้มีชื่อในใบจองขาดสิทธิก่อน ทำให้ไม่สามารถลงนามในโฉนดได้ทันในปีงบประมาณ

8. กรณีการรังวัดออกโฉนดที่ดินในเขตที่ดินของรัฐเช่น ที่ป่าไม้ ที่เขา ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมจากปกติ กล่าวคือจะต้องดำเนินการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 พ.ศ.2537 หรือส่งเรื่องให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐหรือคณะกรรมการบุกรุกที่ดินในเขตป่าชายเลน ร่วมกันพิจารณาก่อนที่จะดำเนินการต่อไป


1. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ระดับกรม และในพื้นที่แบบเต็มรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน

2. แก้ระเบียบ กฎหมาย ให้สำนักงานที่ดินพื้นที่สามารถรับคำขอออกโฉนดที่ดินให้กับราษฎรครอบครองที่ดินภายหลังประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ

3.ผู้บริหารประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบถึงนโยบายการเร่งรัดออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

4. ขอให้เจ้าหน้าที่นัดหมายเจ้าของที่ดินและที่ดินข้างเคียงให้พร้อม ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้ามาช่วยเหลืออำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลเพิ่มเติม

5. ควรมีการพิจารณาแก้ไข กฎระเบียบต่าง ๆให้สอดคล้องหรือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วสอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี พ.ศ.2546

6. นำแผนที่แสดงพื้นที่ในภาพรวมของจังหวัดอำเภอ มาเป็นข้อมูล จัดทำแผนงานเดินสำรวจฯในปีงบประมาณต่อไป

1. การตรวจราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
พบว่ายังมิได้นำข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการไปปฏิบัติให้เห็นรูปธรรมอย่างชัดเจนเท่าที่ควร 1. ควรติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ว่าได้นำข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการไปปฏิบัติเพื่อช่วยแก้ปัญหาได้มากน้อยเพียงใด

2. ควรให้ความสำคัญและเพื่อบทบาทของเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในการร่วมตรวจติดตามและร่วมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะกับผู้ตรวจราชการเพิ่มมากขึ้น

2. การตรวจสอบภายใน

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. อัตรากำลังและ งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ขาดความเป็นอิสระ

2.หน่วยตรวจสอบภายในยังขาดการประเมินงานตรวจสอบภายในจากภายนอก เพื่อประกันคุณภาพงานให้เกิดความเชื่อมั่นต่องานตรวจสอบภายใน
1. ควรให้ความสำคัญกับงานตรวจสอบภายใน ในเรื่องความเป็นอิสระที่ขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ และพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังและงบประมาณให้เพียงพอเหมาะสมกับปริมาณงาน

2. กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลและพัฒนางานตรวจสอบภายใน ควรกำหนดกรอบมาตรฐานแนวทางวิธีการประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการประเมินต่อไป

3. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
ส่วนราชในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 และแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายในที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด ควรปรับปรุงคู่มือการสอบทานของ ค.ต.ป. โดยเน้นในเรื่องการบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการเนื่องจากเห็นว่าแต่ละส่วนราชการยังมีขอบเขตและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่แตกต่างและไม่ชัดเจนจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการเพิ่มขึ้น

4. การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. มิติประสิทธิผล มีตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานส่วนใหญ่สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด หลายตัวชี้วัด เว้นแต่ตัวชี้วัด1.3.4

2. มิติคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่สามารถแสดงผลการดำเนินงานได้ เนื่องจากต้องรอผลการประเมินจากผู้ประเมินอิสระภายนอก

3. มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวมของกรม ส่วนใหญ่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

4. มิติด้านการพัฒนาองค์กร มีความครบถ้วน ครอบคลุมรายงานผลการปฏิบัติราชการ ฐานข้อมูลที่ใช้ประเมินมีความเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับสูตรคำนวณและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
1. ควรนำผลสำเร็จในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่ปฏิบัติราชการก่อให้เกิดประโยชน์ เผยแพร่ให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ

2. ในรายงานผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ควรให้ความสำคัญกับคำชี้แจงการปฏิบัติงาน ปัจจัยสนับสนุน อุปสรรคในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะในปีต่อไป

3. ควรเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างจริงจัง

4. ผู้บริหารของกระทรวงฯ ควรให้ความสำคัญและผลักดันให้สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติราชการโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์มากกว่าการทำงานให้สำเร็จตามแผนหรือการมุ่งแต่เพียงผลผลิตและติดตามแผนการดำเนินงานตามคำรับรองฯ

5. เห็นควรให้ความสำคัญในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน

5. รายงานการเงิน

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1.หน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค ขาดบุคลากรทางด้านบัญชี

2.ปัญหาความผิดพลาดทางบัญชีสะสมต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 – 2552 ที่ยังไม่สามารถแก้ไขความผิดพลาดทางบัญชีได้

3. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ของหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดยังมีความเข้าใจไม่ครอบคลุมในระบบ GFMIS ทั้งหมด

4.กรณีหน่วยเบิกจ่ายในสังกัด ทำรายการผิดพลาด จะต้องมีการปรับปรุงรายการ (ยกเลิกเอกสาร) และการล้างบัญชีพักสินทรัพย์เป็นบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS นั้น ไม่สามารถดำเนินการได้เองจึงเป็นภาระที่ต้นสังกัดจะต้องเป็นผู้ดำเนินการให้
ย่อยของหน่วยเบิกจ่ายระดับจังหวัด เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
2.ขอความร่วมมือให้กรมบัญชีกลางดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้
1) กำหนดหลักเกณฑ์การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2548-2552 โดยให้กรมบัญชีกลางทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับหน่วยงานที่มีปัญหาดังกล่าว
2) ตรวจสอบบัญชีสัญจร โดยทีมงานของกรมบัญชีกลางร่วมตรวจบัญชีและวิเคราะห์ประเด็นปัญหากับหน่วยงานต้นสังกัดพร้อมกำหนดแนวทางแก้ไข
3) ให้ความรู้ทางบัญชีอย่างต่อเนื่องโดยจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรในเรื่องการตรวจสอบข้อมูลการเงินในระบบ GFMIS ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

6. การสอบทานกรณีพิเศษ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา กรมการพัฒนาชุมชน

1. ตัวชี้วัด ด้านมีการค้นหาและการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างคุณค่า หมู่บ้าน/ชุมชน ยังไม่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

2. ด้านการจัดทำบัญชีครัวเรือน จากการสอบถามพบว่าเกิดจากการลืมจดรายจ่ายมากกว่ารายรับ หรือหากมีรายจ่ายที่ไม่อยากให้ใครทราบก็ไม่ลงบัญชี

3. แบบสอบถามรวบรวมข้อมูลของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ แผนชีวิตของครัวเรือน เป็นแบบสอบถามที่มีคำถามที่ไม่ชัดเจน ไม่สามารถนำมาสรุปเป็นประเด็นในการจัดทะเบียนประวัติครัวเรือนได้1. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ทุกภาคส่วนจะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควรให้การสนับสนุนช่วยเหลือให้ความรู้กับหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเกิดความยั่งยืนในการดำเนินงาน

2. ให้คำแนะนำในเรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือน มีการชี้แนะถึงความสำคัญของการจัดทำบัญชีครัวเรือน

3. ควรปรับแบบสอบถามให้เข้าใจได้ง่ายและสามารถตอบคำถามได้ทุกข้อเพื่อประโยชน์ในการจัดทำทะเบียนครัวเรือนต่อไป
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
2. โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ กรมที่ดิน

1. ที่ดินที่จะรังวัดอยู่กระจัดกระจาย ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า

2. ราษฎรมาติดต่อขอออกโฉนดที่ดินตกค้างเพียง รายเดียว ไม่สามารถจัดเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการให้ได้

3. แปลงที่ดินมีข้างเคียงติดกับโฉนด หากไม่มารับรองเขตต้องปิดประกาศ 30 วัน

4. เจ้าของที่ดินอยู่นอกพื้นที่ และไม่มานำรังวัด ทำให้ออกโฉนดที่ดินได้ไม่เต็มพื้นที่

5. ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเขตป่าไม้ เขตที่เขา เขตที่สาธารณประโยชน์ ต้องใช้เวลาประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ

6. แจกโฉนดที่ดินไม่ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากเจ้าของที่ดินนำไปจำนองกับสถาบันการเงิน

7. กรณีใบจองเปลี่ยนมือ ต้องทำเรื่องเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาสั่งให้ผู้มีชื่อในใบจองขาดสิทธิก่อน ทำให้ไม่สามารถลงนามในโฉนดได้ทันในปีงบประมาณ

8. กรณีการรังวัดออกโฉนดที่ดินในเขตที่ดินของรัฐเช่น ที่ป่าไม้ ที่เขา ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมจากปกติ กล่าวคือจะต้องดำเนินการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 พ.ศ.2537 หรือส่งเรื่องให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐหรือคณะกรรมการบุกรุกที่ดินในเขตป่าชายเลน ร่วมกันพิจารณาก่อนที่จะดำเนินการต่อไป


1. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ระดับกรม และในพื้นที่แบบเต็มรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน

2. แก้ระเบียบ กฎหมาย ให้สำนักงานที่ดินพื้นที่สามารถรับคำขอออกโฉนดที่ดินให้กับราษฎรครอบครองที่ดินภายหลังประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ

3.ผู้บริหารประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบถึงนโยบายการเร่งรัดออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

4. ขอให้เจ้าหน้าที่นัดหมายเจ้าของที่ดินและที่ดินข้างเคียงให้พร้อม ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้ามาช่วยเหลืออำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลเพิ่มเติม

5. ควรมีการพิจารณาแก้ไข กฎระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องหรือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วสอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี พ.ศ.2546

6. นำแผนที่แสดงพื้นที่ในภาพรวมของจังหวัดอำเภอ มาเป็นข้อมูล จัดทำแผนงานเดินสำรวจฯในปีงบประมาณต่อไป
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
3. โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน กรมโยธาธิการและผังเมือง

อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผลการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน เพราะไม่มีปัญหาอุปสรรคระหว่างก่อสร้าง ก่อสร้างช่วงฤดูแล้ง ไม่มีฝนตก การก่อสร้างดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง1. กรณีพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในชุมชนเมือง บางจุดมีการบุกรุกสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยมาเป็นเวลานานแล้ว อาจมีการกระทบกระทั่งกับชาวบ้านเหล่านั้นบ้าง จำเป็นต้องประสาน ปรึกษา หารือกับผู้นำชุมชนตลอดเวลา เพื่อให้มีการก่อสร้างเป็นไปอย่างราบรื่น

2. กำกับติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

3. จัดทำแผนการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างตามโครงการ เพื่อให้เกิดประโยชน์เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการคือแก้ไขและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ จากการเกิดอุทกภัย

7. การสอบทานกรณีอื่นๆ