Notice: Undefined index: ADMIN_USER in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 4 Notice: Undefined variable: HTTP_GET_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 95 Notice: Undefined variable: HTTP_POST_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 96 Notice: Undefined variable: HTTP_COOKIE_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 97 Notice: Undefined variable: HTTP_SERVER_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 101 Notice: Undefined index: action in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 20 Notice: Undefined index: report_data in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/adodb/Iakt/drivers/KT_adodb-mysqlt.inc.php on line 148 Notice: Undefined index: report_data in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/adodb/Iakt/drivers/KT_adodb-mysqlt.inc.php on line 150 Notice: Undefined index: action in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 44

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 12 เดือน) ของ ?.?.?. ????????????????????

ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

1. การตรวจราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. การดำเนินการของผู้รับการตรวจส่วนใหญ่ยังไม่มีการดำเนินการตามคำแนะนำหรือการสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

2. ปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นจากภารกิจของหน่วยงานยังไม่ได้รับการแก้ไข และปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นตามมาอีกเป็นจำนวนมากจนอาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่จะต้องมีการดำเนินการเร่งแก้ไขปรับปรุง
ผู้รับการตรวจควรดำเนินการตามคำแนะนำหรือการสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมรวมถึงรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการอย่างเคร่งครัด

2. การตรวจสอบภายใน

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. บางหน่วยงานยังไม่มีคำสั่งมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS และไม่มีคำสั่งมอบหมายให้มีผู้สอบทานงานด้านการเงินและบัญชี

2. กรณีใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง สัญญาตามข้อตกลงมีวงเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ได้เบิกจ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินของสำนักงานฯ โดยตรง

3. การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS บางรายการไม่ได้พิมพ์รายงานเพื่อสอบทานความถูกต้องของข้อมูลที่นำเข้าระบบและไม่มีลายมือชื่อผู้อนุมัติใบสำคัญการลงบัญชี

4. บางหน่วยงานไม่มีการสอบทานทะเบียนคุมพัสดุ กับครุภัณฑ์รายตัวในระบบ GFMIS

5. ระบบการควบคุมภายในยังไม่เหมาะสมเพียงพอ เช่น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจเกี่ยวกับการจัดวางระบบควบคุมภายใน และปัจจัยเสี่ยง บางหน่วยงานใช้เจ้าหน้าที่คนเดียวทำงานทั้งการเงิน บัญชี และพัสดุ ทั้งที่โดยหลักการจำเป็นต้องแยกกัน เป็นต้น

6. การปฏิบัติงานบางส่วนยังมีข้อบกพร่องเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจในการปฏิบัติงาน จึงทำให้เกิดข้อบกพร่อง รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมยังไม่มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
1. การบริหารงานด้านการเงินควรมีการแก้ไขปรับปรุงในเรื่องอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ

2. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควรให้ความสนใจสอดส่องดูแลเข้มงวด และควรหาวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลในการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบเพื่อมิให้มีการกระทำความผิดซ้ำซาก

3. จากปัญหาในการทำงานในระบบ GFMIS เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมควบคุม ดูแลในภาพรวมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งหาแนวทางและวิธีการป้องกันแก้ไขตามสาเหตุให้มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

4. ควรเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบและผู้บังคับบัญชา ให้มีความรู้ความชำนาญในด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับตลอดจนหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบ GFMIS อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

3. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
การจัดทำรายงานและวิเคราะห์ประเมินผลการควบคุมภายในบางส่วนราชการยังไม่ครอบคลุม กระบวนงานและกิจกรรมของส่วนงานย่อยทั้งภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุน อาจทำให้ไม่มั่นใจในระบบการควบคุมภายในนั้นมีความเพียงพอและเหมาะสม ควรมีการปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยจัดทำรายงานการควบคุมภายในให้ครบถ้วนในกระบวนงานของหน่วยงานทั้งภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน ให้ได้ทุกระดับหน่วยงานย่อยในสังกัดส่วนราชการ

4. การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
การสอบทานนี้มีขอบเขตการปฏิบัติงานและ ระยะเวลาที่จำกัดโดยส่วนใหญ่ใช้วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ข้อมูลต่าง ๆ จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผลการสอบทาน พบว่า คะแนนการประเมินตนเองรวม 4 มิติ ของ 8 ส่วนราชการ ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ประมาณ 3.8236 จากระดับคะแนน 5 เรื่องของระยะเวลาที่กำหนดในการจัดทำตัวชี้วัดต่างๆ ควรมีระยะเวลาเพียงพอให้ส่วนราชการและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ รวมทั้งควรทบทวนการกำหนดตัวชี้วัดตามมิติต่างๆ ให้มีความสอดรับต่อกัน เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้เกิดการขัดแย้งกันเอง

5. รายงานการเงิน

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
ภาพรวมงบรายจ่ายประจำต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเพียงเล็กน้อย แต่ภาพรวมงบรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดค่อนข้างมาก 1. ในปีต่อไปควรมีการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ผลผลิต/โครงการ ตามวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ระบุไว้ในรายละเอียดเอกสารงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

2. ส่วนราชการใดที่มีการกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

6. การสอบทานกรณีพิเศษ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการพัฒนาศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ถือเป็นอาชญากรรมประเภทการก่อ การร้าย ซึ่งมีรูปแบบของคดีต่อเนื่อง ยุ่งยากซับซ้อน แตกต่างจากคดีอาชญากรรมปกติมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ จึงพบปัญหาในการรวบรวมพยานหลักฐานให้มีประสิทธิภาพ


1. ควรกำหนดแผนการดำเนินงาน แผนการเบิกจ่ายงบประมาณและกิจกรรม รวมทั้งปรับแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งเวียนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน

2. ควรกำหนดแนวทางในการรวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายทุกประเภทให้สามารถเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอย่างมีประสิทธิภาพไปในทางเดียวกัน

3. ควรสร้างระบบฐานข้อมูลกลางของรัฐที่รวบรวมข้อมูลคดี ข้อมูลบุคคล ข้อมูลงานข่าว ข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ทุกประเภทจากทุกหน่วยงานมารวมศูนย์กลางเพื่อเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ของการก่อการร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
2. โครงการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้

1. ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้กลุ่มเป้าหมายไม่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม

2. การดำเนินโครงการต้องประสานแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมและแนวทางการดำเนินงานหลายฝ่าย ทำให้เกิดความล่าช้าในการขับเคลื่อนกิจกรรม

3. การขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย
ต้องประกอบอาชีพทำให้กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

4. สวัสดิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการที่ยังไม่ไว้ใจเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ทำให้การขับเคลื่อนกิจกรรมล่าช้า


1. การจัดทำโครงการควรกำหนดหลักเกณฑ์ในการวัดผลการดำเนินงานทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่ชัดเจน สอดคล้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

2. ควรกำหนดแผนการดำเนินงาน แผนการเบิกจ่ายงบประมาณและกิจกรรม รวมทั้งปรับแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งเวียนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน

3. ควรทำการสำรวจและประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่

7. การสอบทานกรณีอื่นๆ