Notice: Undefined index: ADMIN_USER in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 4 Notice: Undefined variable: HTTP_GET_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 95 Notice: Undefined variable: HTTP_POST_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 96 Notice: Undefined variable: HTTP_COOKIE_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 97 Notice: Undefined variable: HTTP_SERVER_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 101 Notice: Undefined index: action in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 20 Notice: Undefined index: report_data in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/adodb/Iakt/drivers/KT_adodb-mysqlt.inc.php on line 148 Notice: Undefined index: report_data in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/adodb/Iakt/drivers/KT_adodb-mysqlt.inc.php on line 150 Notice: Undefined index: action in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 44

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 12 เดือน) ของ ?.?.?. ??????????????????

ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

1. การตรวจราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
การตรวจราชการโดยผู้ตรวจราชการ กระทรวงและผู้ตรวจราชการกรมเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 -ไม่มี-

2. การตรวจสอบภายใน

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. การสอบทานรายงานผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Financial & Compliance) พบว่า ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เนื่องจากมีการโยกย้ายปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบทำให้การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจที่เพียงพอ

2. กรณีการสอบทานรายงานผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) พบว่า หน่วยตรวจสอบภายในของหน่วยงานยังมีการตรวจสอบค่อนข้างน้อย
1. ควรให้หน่วยงาน จัดทำคู่มือหรือแนวทางการทำงานสำหรับการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ กรณีหน่วยงานที่มีคู่มืออยู่แล้วให้มีการปรับปรุง แก้ไข ให้เป็นปัจจุบัน

2. เห็นควรให้ผู้ตรวจสอบภายในให้ความสำคัญในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการต่างๆ ในส่วนราชการนั้นเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากการตรวจสอบปกติ

3. เพื่อเป็นการลดภาระในการปฏิบัติงานด้านบัญชีเห็นควรให้ผู้บริหารให้การสนับสนุนหน่วยงานที่มีความพร้อม ดำเนินการยกเลิกการบันทึกการลงบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือโดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว166 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 เรื่อง แนวทางการยกเลิกการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง

3. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
มีการวางระบบการควบคุมภายใน และการจัดทำแผนปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมภายในและมีการติดตามประเมินผลตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นด้นว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยสรุปในการสอบทานเป็นไปตามระเบียบไม่พบข้อบกพร่องหรือข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญ
-ไม่มี-

4. การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน
ในส่วนของสำนักงานประกันสังคม ข้อมูลผลการดำเนินการ พบว่า ระดับคะแนนกับเกณฑ์การให้คะแนนจะเป็นการวัดผลการดำเนินการตามปีปฏิทินซึ่งแตกต่างจากหน่วยราชการอื่น ๆ ซึ่งจะวัดผลการดำเนินงานตามปีงบประมาณ

2. ตัวชี้วัดในส่วนของการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีตามกรอบ ASEAN Economic Community (AEC) ในปี 2558 (2015) กระทรวงแรงงาน พบว่า สามารถดำเนินการมีแผนการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบของกระทรวงแรงงานได้ระดับหนึ่ง
1. ขอให้หน่วยงานได้หารือกับสำนักงาน ก.พ.ร. แนวทางในการกำหนดตัวชี้วัดเกณฑ์การให้คะแนนต่อไป

2. เห็นควรให้กำหนดเป็นตัวชี้วัดต่อเนื่องเพื่อรองรับกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม

5. รายงานการเงิน

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
รายงานผลการดำเนินงานทางด้านการเงินของกระทรวงแรงงานมีความถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญ และพบว่าบางกรมยังมีบางรายการ (ส่วนน้อยเพียง หนึ่งถึงสองรายการเท่านั้น) คลาดเคลื่อน และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปรับปรุงทางบัญชี ขอให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป

6. การสอบทานกรณีพิเศษ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดฝึกอบรมให้กับแรงงานที่อยู่ในสถานประกอบการ หรือประชาชน ผู้ที่สนใจเข้ารับการยกระดับทักษะฝีมือของตนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน มีผู้ผ่านการทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 80 ของผู้เข้าการทดสอบ ซึ่งการพัฒนาศักยภาพตามโครงการดังกล่าวนี้ เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ผู้เข้ารับการทดสอบมีความรู้และทักษะจนสามารถผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานได้1. ในกรณีจัดฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายเดียวกันหากมีการวิเคราะห์จุดอ่อนของกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้ารับการอบรม ควรเน้นย้ำเพิ่มเนื้อหาและระยะเวลาให้ความรู้ในด้านที่กลุ่มเป้าหมายที่ยังมีจุดอ่อนอยู่เพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษ

2. ควรมีการรวบรวมปัญหาที่ทำให้ผู้เข้ารับการทดสอบฯ ที่ไม่สามารถสอบผ่านนำมาวิเคราะห์ให้รู้สาเหตุ เพื่อจะนำไปสู่การหาแนวทางปฏิบัติที่จะส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการทดสอบมีความรู้และทักษะจนสามารถสอบผ่านได้ต่อไป
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
2. โครงการค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ/ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

1. ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ เนื่องจากขาดความชัดเจนในเรื่องของการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ อสร. ในเดือน ตค. 2554 ซึ่งเป็นต้นปีงบประมาณ จึงทำให้เงินในส่วนนี้เหลือจ่าย และปัญหาอีกประการหนึ่ง เนื่องจาก อสร.ไม่ได้เขียนรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนจึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ได้ ในส่วนนี้ทางหน่วยงานได้มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นแล้ว

2. ประชาชนในพื้นที่มารับบริการด้านแรงงานผ่านเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน มีความพึงพอใจในบริการที่ผ่านแกนนำและเครือข่ายด้านแรงงาน สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 801. กระทรวงแรงงานอาจจะอาศัยช่องทางที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก สนับสนุนภารกิจของกระทรวงแรงงานผ่านเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานให้บรรลุเป้าหมายตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ รวมถึงควรมีแผนการบริหารจัดการเครือข่ายโดยเฉพาะในด้านการพัฒนาศักยภาพการเพิ่มพูนความรู้ของ อสร.เกี่ยวกับภารกิจ การบริการของกระทรวงแรงงานให้เป็นรูปธรรม

2. กระทรวงแรงงานควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ผลงานของ อสร. ซึ่งเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งของกระทรวงแรงงานในระดับพื้นที่ที่สามารถเชื่อมประสานข้อมูลของกระทรวงแรงงานไปสู่ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

7. การสอบทานกรณีอื่นๆ