Notice: Undefined index: ADMIN_USER in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 4 Notice: Undefined variable: HTTP_GET_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 95 Notice: Undefined variable: HTTP_POST_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 96 Notice: Undefined variable: HTTP_COOKIE_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 97 Notice: Undefined variable: HTTP_SERVER_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 101 Notice: Undefined index: action in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 20 Notice: Undefined index: report_data in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/adodb/Iakt/drivers/KT_adodb-mysqlt.inc.php on line 148 Notice: Undefined index: report_data in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/adodb/Iakt/drivers/KT_adodb-mysqlt.inc.php on line 150 Notice: Undefined index: action in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 44

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 12 เดือน) ของ ?.?.?. ??????????????????????

ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

1. การตรวจราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
พบปัญหาด้านบุคลากรในสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหลายจังหวัดขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมควรพิจารณาเร่งรัดให้สรรหาบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง และผู้บริหารของจังหวัดต้องให้ความสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน

2. การตรวจสอบภายใน

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. การตรวจสอบการดำเนินงานยังมีปัญหาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและการบริหารโครงการ สำหรับการตรวจสอบทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎหมายยังมีปัญหาของข้อคลาดเคลื่อนในการบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานการเงิน ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการได้สั่งการให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะแล้ว

2. กลุ่มตรวจสอบภายในยังมีข้อจำกัดในการมีส่วนร่วมในการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินงานของส่วนราชการอย่างสม่ำเสมอ ทำให้การวางแผนการตรวจสอบอาจจะไม่ครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร
1. ควรมีการเสริมสร้างความรู้ และทักษะ การตรวจสอบการเงินที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์สนับสนุน โดยเฉพาะปัญหาข้อขัดข้อง ข้อผิดพลาดในการใช้ระบบ GFMIS ให้แก่ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ปฏิบัติ เพื่อให้รายงานการเงินเป็นประโยชน์ในการบริหารงานต่อไป

2. ควรแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อบูรณาการงานตรวจสอบภายในของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรมได้ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหาอุปสรรคในการทำงานทุก 2 เดือน โดยให้กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็น
แกนหลัก

3. ผู้บริหารควรให้ความสำคัญต่องานด้านการตรวจสอบภายใน เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือเสริมประสิทธิภาพและบริหารความเสี่ยงขององค์กร

4. ควรส่งเสริมสนับสนุนอัตรากำลังและความก้าวหน้าของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

3. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ยังไม่ตระหนักถึงประโยชน์ของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ในการควบคุมด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 1. ควรสร้างความตระหนักถึงประโยชน์ของการควบคุมภายใน โดยผู้บริหารทุกระดับ กระตุ้นและผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานนำระบบการควบคุมภายในไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

2. ควรผลักดันและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำและประเมินผลการควบคุมภายใน โดยการฝึกอบรมในลักษณะที่มีกรณีศึกษาให้ฝึกปฏิบัติ

4. การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการยังพบปัญหาและอุปสรรคจากปัจจัยภายนอก ในการดำเนินงาน เช่น เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง ทำให้ตัวชี้วัดบางตัวไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

2. ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวมของหลายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย
1. ควรให้ความสำคัญมอบหมายให้ผู้บริหารรับผิดชอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด โดยคำนึงถึงเรื่องการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย

2. หน่วยงานต้องให้ความสำคัญกับการเบิกจ่ายงบประมาณโดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดทั้งในระดับสำนักและรายบุคคลต่อไป

5. รายงานการเงิน

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. รายงานทางการเงินได้มีการปรับปรุงแก้ไขในระบบ GFMIS บางส่วนแล้ว รวมทั้งการปรับปรุงในกระดาษทำการและหมายเหตุประกอบในงบการเงิน ที่ต้องรอกรมบัญชีกลางให้ดำเนินการปรับปรุงในระบบได้ต่อไป แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อคลาดเคลื่อนในการบันทึกบัญชี ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากผู้ปฎิบัติยังมีความเข้าใจในหลักการกรมบัญชีกลางกำหนด

2. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 หน่วยงานส่วนใหญ่ยังคงเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรีทั้งงบลงทุนและภาพรวมของการเบิกจ่าย
1. ควรเร่งรัดให้แต่ละหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลในงบการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน และถือปฏิบัติตามหลักการที่กรมบัญชีกลางกำหนดอย่างเคร่งครัด

2. ควรมีมาตรการจูงใจให้หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี

6. การสอบทานกรณีพิเศษ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามรัฐธรรมนูญและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากการจัดทำ TOR จะต้องระดมความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องตามแนวทางปฏิบัติการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ความเห็นชอบ
และเมื่อดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวจากการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้งมีมติให้ขยายความคิดเห็นเพิ่มเติมจึงไม่สามารถได้ข้อยุติเกี่ยวกับร่าง TOR ที่จะดำเนินการจัดจ้างจนการประชุมครั้งที่ 5 จึงได้ข้อยุติ1. การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียควรจะได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและควรดำเนินการในระดับกระทรวง

2. ควรสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียในเชิงบวก (Positive thinking) โดยการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรวางแผนการดำเนินงานแบบบูรณาการ โดยเจาะกลุ่มให้ความรู้กับผู้มีส่วนได้เสียนำไปสู่การสร้างเครือข่ายทางชุมชนและเผยแพร่ให้บุคคลอื่น

4. ควรจัดตั้งคณะที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ทำงานด้าน non-governmental organizations (NGO) เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ ปัญหาอุปสรรคกระบวนการดำเนินงานต่างๆ

5. ระหว่าง Implement โครงการของที่ปรึกษานั้น ควรเข้มงวดในแต่ละขั้นตอนโดย
การติดตามตรวจสอบ Monitor เพื่อประเมินความสำเร็จของโครงการเป็นระยะ

6. ควรติดตามประเมินผลหลังจากการนำรายงานการศึกษานั้นไปปฏิบัติจริงแล้วเกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายหรือไม่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามรายงานการศึกษา
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
2. โครงการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

โครงการมีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย และคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ


1. ควรศึกษาปัญหา อุปสรรค ของการดำเนินงานและนำมาปรับปรุงแก้ไขโดยอาศัยหลักวิชาการและเทคโนโลยีในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์

2. ควรพัฒนาการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และพลังงานลมร่วมกัน เพื่อสามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ควรมีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพผู้ประกอบการที่จะผลิตพลังงานทดแทนมากขึ้น

3. ควรจับคู่ธุรกิจเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการได้ต่อยอดการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายสำหรับ การแลกเปลี่ยนทางความคิด การช่วยเหลือกันในอนาคต และทำให้เกิดนวัตกรรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4. สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการระหว่างภาครัฐและสถาบันการศึกษาในการนำงานวิจัยมาพัฒนาต่อยอดจนสามารถเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
3. โครงการจัดทำฐานข้อมูลเชิงลึกรายกลุ่มจังหวัด

ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ มีความเห็นให้เพิ่มเติมขั้นตอนการดำเนินงานในส่วนของการจัดทำกรอบโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงลึกผู้ประกอบการ SMEs ทำให้มีกิจกรรมเพิ่มขึ้น


1. การสำรวจข้อมูล SMEs ควรยึดนิยามของกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหลัก (ไม่รวมหาบเร่ แผงลอย) เพื่อให้ได้ข้อมูล SMEs ที่ชัดเจนนำไปใช้ในการจัดทำแผนการส่งเสริม SMEs ได้ต่อไป

2. ควรจะได้มีการพิจารณาทบทวนการดำเนินงานของปี 2553 โดยคำนึงถึงผลลัพธ์ของโครงการและปัญหา อุปสรรค ของการดำเนินงาน แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของปี 2554 – 2555 ให้แล้วเสร็จภายในเวลาและผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนด

3. SMEs หลายรายที่ไม่ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพานิชย์ หรือ สสว. จึงควรมีมาตรการให้ SMEs เหล่านี้มีแรงจูงใจในการเข้ามาจดทะเบียนหรือขึ้นบัญชีกับ สสว.

4. ควรจัดคลินิก SMEs หรือ Call Center เพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการผลิตของ SMEs

5. ควรดำเนินงานโครงการโดยยึดวัตถุประสงค์หลักเพราะการขยายขอบเขตการสำรวจเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น อาจจะทำให้โครงการล่าช้าและบิดเบือนจากวัตถุประสงค์หลักได้

7. การสอบทานกรณีอื่นๆ