Notice: Undefined index: ADMIN_USER in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 4 Notice: Undefined variable: HTTP_GET_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 95 Notice: Undefined variable: HTTP_POST_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 96 Notice: Undefined variable: HTTP_COOKIE_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 97 Notice: Undefined variable: HTTP_SERVER_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 101 Notice: Undefined index: action in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 20 Notice: Undefined index: report_data in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/adodb/Iakt/drivers/KT_adodb-mysqlt.inc.php on line 148 Notice: Undefined index: report_data in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/adodb/Iakt/drivers/KT_adodb-mysqlt.inc.php on line 150 Notice: Undefined index: action in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 44

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 12 เดือน) ของ ?.?.?. ???????????????????????????????????????????????

ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

1. การตรวจราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
๑. รายงานผลการตรวจราชการประจำปี ๒๕๕๔ ได้นำเสนอผลการสำรวจการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของประชาชน ตามที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจราชการ ทั้งนี้ ผลการสำรวจที่ได้ ยังอยู่ในระดับต่ำ โดยเฉพาะโครงการศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม

๒. ผลการประเมินความเสี่ยงของโครงการในการตรวจราชการ ส่วนใหญ่พบความเสี่ยงใน ด้านแนวทางการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้อง (Key Risk Area) และความเสี่ยงด้านการตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชน (Negotiation Risk) ในระดับสูงเร่งรัดจัดการหรือเฝ้าระวัง ผลการประเมินความเสี่ยงสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยเสี่ยงในการดำเนินงานด้าน K คือ ทรัพยากรในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม / แผนงาน / โครงการมีไม่เพียงพอ ขาดการประสานการดำเนินงานระหว่างภาคีหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลสำเร็จอย่างยั่งยืนของแผนงาน / โครงการ และปัจจัยเสี่ยงในด้าน N คือ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงต่อแผนงาน / โครงการ การดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการมิได้กระจายผลประโยชน์ที่ถูกต้อง ชอบธรรมไปยังภาคส่วนที่ควรได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง เนื้อหาแผนงาน / โครงการไม่สามารถสนองต่อปัญหาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้ กรอบเวลาที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามแนวทางที่ตกลงกันไว้

๓. กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการมีจำนวนค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมดที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการ อาจส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนในผลการสำรวจ
๑. ผู้ตรวจราชการกระทรวง และหน่วยงานผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน ต้องร่วมกันติดตาม การดำเนินงานโครงการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ แนวทางการปรับปรุง การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจของประชาชนให้อยู่ในระดับสูง

๒. กระทรวงต้องคำนึงถึงการสนับสนุนทรัพยากรในการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมที่เหมาะสม รวมถึงการส่งเสริมการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

๓. กระทรวงต้องดำเนินการสำรวจความต้องการของประชาชนต่อการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้สามารถจัดบริการได้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

๔. ต้องเพิ่มกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจการมี ส่วนร่วมและความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ตามหลักการทางสถิติ

๕. ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวง และข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และสะท้อนจากความเห็นและความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนำข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

2. การตรวจสอบภายใน

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
กรอบอัตรากำลังของหน่วยตรวจสอบภายใน มีเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในเพียง ๑ คน คือ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบและมีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๑ คน ซึ่งขาดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ใน งานด้านตรวจสอบภายในที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์เฉพาะด้าน ทำให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ส่วนราชการและสำนักงาน ก.พ. ควรพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามโครงสร้างกรอบอัตรากำลังที่ส่วนราชการกำหนด และมีอัตรากำลังสนับสนุนเพื่อช่วยงานด้านประมวลผล และงานธุรการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕

3. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
๑. ทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) เป็นไปตามระเบียบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยระบบการควบคุมภายในฯ ข้อ ๖ แต่การจัดทำแผนการปรับปรุงฯ (แบบ ปอ.๓) ยังขาดความสมบูรณ์ในรายละเอียด การจัดทำแผนฯ ส่งผลให้การติดตามและประเมินผลมีปัญหา

๒. จากการสอบทานการจัดทำแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) พบว่าหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่ได้จัดให้มีการติดตาม และประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทำให้ขาดองค์ประกอบที่ ๕ เรื่องการติดตามประเมินผลว่า หลังจากที่ได้จัดทำระบบควบคุมไปแล้ว ความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ลดลงในระดับใดเป็นที่ยอมรับได้หรือไม่
๑. ส่วนราชการในสังกัดฯ เมื่อได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเพียงพอ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการควบคุมภายในแล้ว ควรตระหนักว่าการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ สามารถนำไป ปฏิบัติได้จริง ผู้ประเมินควรเสนอวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ค้นพบ รวมทั้งรายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้การควบคุมนั้นมีความเหมาะสมและสามารถนำไปปฏิบัติได้

๒. ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ควรจัดทำองค์ประกอบที่ ๕ เรื่องการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ทราบว่า ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนที่ได้ดำเนินการ และสามารถลดความเสี่ยงตามที่ระบุหรือไม่

4. การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
๑. การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๘ ร้อยละของ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ภาพรวม / เงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๒. ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน

๓. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เป็นหน่วยปฏิบัติงานเชิงนโยบาย ส่วนใหญ่ยังกำหนดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้บริหารและหน่วยงานผู้รับผิดชอบควรให้ความสำคัญในการติดตามการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

๒. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรปรับแนวทางการกำหนดผลผลิต กิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับแนวทาง การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในปีงบประมาณต่อๆ ไป

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานเรื่อง การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ต้องจัดอบรม เชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน การดำเนินงาน

๔. ผู้บริหารทุกระดับในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต้องให้ความสำคัญกับการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินการบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ

๕. กรมบัญชีกลางควรปรับแนวทางการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต โดยพิจารณายกเลิก การจัดทำในหน่วยปฏิบัติงานเชิงนโยบาย เนื่องจาก มีผลผลิต กิจกรรมที่มีลักษณะงานเชิงวิชาการ ยากต่อการกำหนดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

๖. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ปฏิบัติงาน เชิงกำหนดนโยบาย ควรมีการทบทวนปรับปรุง แนวทางการวัดผลตัวชี้วัดจากเชิงปริมาณให้เป็นการวัดผลความสำเร็จเชิงนโยบายและมีการนำไปสู่การปฏิบัติ

5. รายงานการเงิน

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
การบันทึกบัญชีของสำนักงานส่งเสริม สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ยังดำเนินการบันทึกบัญชีระบบเกณฑ์คงค้างคู่ขนานกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ซึ่งไม่เป็นไปตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุควรทำ การยกเลิกการบันทึกบัญชีระบบเกณฑ์คงค้างและมีระบบควบคุมโดยจัดทำทะเบียนต่างๆ เหมือนกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หน่วยอื่น ที่ได้ทำการยกเลิกการบันทึกบัญชีระบบเกณฑ์คงค้าง เพื่อเป็นการลดภาระในการปฏิบัติงานด้านบัญชีและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานด้านบัญชีในภาพรวมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

6. การสอบทานกรณีพิเศษ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
๑ โครงการส่งเสริมการมีบัตรประจำตัวคนพิการ

เนื่องจากเป็นการเร่งรัดดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในด้านการจัดสวัสดิการให้กับคนพิการอย่างทั่วถึง จึงส่งผลให้การดำเนินงานเกินกว่าเป้าหมาย และเป็นโครงการที่ตรงกับความต้องการของ คนพิการ
๑. กระทรวงต้องจัดให้มีการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานด้าน คนพิการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และควรดำเนินการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้ทันกับระยะเวลาการดำเนินงานต่างๆ ที่กำหนดไว้ในโครงการ

๒. พัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลให้มีความรวดเร็วและสะดวกต่อการใช้งาน

๓. กระทรวงต้องจัดทำแผ่นพับ โปสเตอร์ หรือแหล่งข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์อื่นๆ เพื่อแนะนำ ประชาสัมพันธ์โครงการแก่คนพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทั่วถึงและเป็นรูปแบบเดียวกัน

๔. กระทรวงต้องสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานและงบประมาณสำหรับการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการ
ในปีงบประมาณต่อๆ ไป หากเป็นไปได้ควรผลักดันให้มีการบรรจุเป็นพนักงานราชการ

๕. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องสร้างความเข้าใจร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสิทธิประโยชน์ของคนพิการ

๖. ส่วนกลางต้องสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ การออกบัตร อุปกรณ์การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และกล้องวีดีโอผ่านเครือข่ายระบบเว็บไซต์ให้เพียงพอและทันกับความต้องการใน
การดำเนินงานของหน่วยงานส่วนภูมิภาค
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
๒ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

หน่วยงานสามารถดำเนินงานโครงการได้ตามแผนที่กำหนด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยได้มีการประสานการดำเนิน งานด้านการออกแบบและปรับสภาพบ้านที่เหมาะสมกับคนพิการและผู้สูงอายุ ทั้ง ๔ ภูมิภาค กับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมถึงการประสานการดำเนิน งานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีความพร้อม และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านต่างๆ เช่น ด้านงบประมาณ ด้านแรงงาน และด้านวัสดุอุปกรณ์ ส่งผลให้ ผู้พิการได้ที่อยู่อาศัยที่มีความเหมาะสมสูงสุดกับสภาพความพิการ๑. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องส่งเสริมขับเคลื่อนนโยบายด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่คนพิการให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

๒. กำหนดให้ใช้บัตรประจำตัว คนพิการเพียงบัตรเดียวเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการเรื่องต่างๆ เพื่อลดภาระของคนพิการ

๓. เพิ่มบุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้ดำเนินงานด้านคนพิการ เพื่อให้ การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

๔. ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการถ่ายทอดการดำเนินงานที่ชัดเจนแก่หน่วยงานผู้ปฏิบัติ

๕. ส่วนกลางควรปรับรายละเอียดของแบบรายงานฯ ให้กระชับและสะดวกต่อการปฏิบัติงานให้มากขึ้น

๖. ส่งเสริมให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเกิด ความยั่งยืน
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
๓ โครงการพัฒนาระบบกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณภาพชีวิตและชุมชน ภายใต้โครงการศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว (งบประมาณตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕)

หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบกระบวน การจัดการเรียนรู้เพื่อคุณภาพชีวิตและชุมชนได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ Hardware และ Sofeware เพื่อใช้ในการดำเนินงาน มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน และจัดเก็บฐานข้อมูลของชุมชน เพื่อใช้ประมวล ผลและออกรายงานสถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นองค์ความรู้สำหรับนำ ไปใช้ในกระบวนการยก ระดับคุณภาพชีวิตระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม แต่บุคลากรซึ่งเป็น Peoplewareหรือ เป็นผู้ที่ต้องดำเนินการใช้งานระบบ Hardware และ Sofeware ดังกล่าว ยังไม่ได้รับการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการใช้งานระบบกระบวนการจัดการ เรียนรู้เพื่อคุณภาพชีวิตและชุมชนจึงไม่สามารถระบุได้ว่าระบบฯ ดังกล่าว จะนำ ไปใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนหรือไม่ อย่างไร
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณภาพชีวิตและชุมชน ต้องกำกับ ติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รับจ้างการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และให้คำแนะนำในเรื่องการประสานการดำเนินงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการทั้งหมด เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าสูงสุด

7. การสอบทานกรณีอื่นๆ