Notice: Undefined index: ADMIN_USER in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 4 Notice: Undefined variable: HTTP_GET_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 95 Notice: Undefined variable: HTTP_POST_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 96 Notice: Undefined variable: HTTP_COOKIE_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 97 Notice: Undefined variable: HTTP_SERVER_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 101 Notice: Undefined index: action in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 20 Notice: Undefined index: report_data in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/adodb/Iakt/drivers/KT_adodb-mysqlt.inc.php on line 148 Notice: Undefined index: report_data in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/adodb/Iakt/drivers/KT_adodb-mysqlt.inc.php on line 150 Notice: Undefined index: action in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 44

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 12 เดือน) ของ ?.?.?. ???????????????????

ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
๑.ตัวชี้วัดมีความเชื่อมโยงความเกี่ยวพันธ์กับนโยบายรัฐบาล/ยุทธศาสตร์กระทรวง/กรม ทำให้ตัวชี้วัดช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์/เป้าประสงค์ของกระทรวงได้

๒.มิติประสิทธิผล มีตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานส่วนใหญ่สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด หลายตัวชี้วัด เว้นแต่ตัวชี้วัด๑.๓.๔ อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกต่อประชากรไม่สามารถแสดงผลการดำเนินงานได้เนื่องจากรอข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๓.มิติคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่สามารถแสดงผลการดำเนินงานได้ เนื่องจากต้องรอผลการประเมินจากผู้ประเมินอิสระภายนอก ซึ่งบางกรมได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของกรมเอง ได้ระบุผลไว้ในคำชี้แจง และบางกรมก็ไม่ระบุผลการประเมินของตนเองที่ได้จัดทำไว้

๔.มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวมของกรม ส่วนใหญ่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนรวมถึงกรณีรายการจัดจ้างที่มีงบประมาณเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต้องใช้วิธี e-Auction ซึ่งต้องใช้เวลา รวมทั้งหากไม่ได้ผู้รับจ้างต้องเริ่มดำเนินการใหม่ทั้งกระบวนการ

๕.มิติด้านการพัฒนาองค์กร มีความครบถ้วน ครอบคลุมรายงานผลการปฏิบัติราชการ ฐานข้อมูลที่ใช้ประเมินมีความเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับสูตรคำนวณและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

๖.ตัวชี้วัดที่ยังไม่ได้ค่าเป้าหมายผลการดำเนินงาน(N/A)หลายตัวชี้วัดเป็นตัวชี้วัดที่ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงไม่สามารถสอบทานผลการปฏิบัติงานได้ ก.พ.ร.ควรตั้งเป็นข้อสังเกต เพื่อหาแนวทางที่จะทำให้ได้ค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาการรายงานเพื่อ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงจะได้ใช้ประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.รายงานผลการประเมินผลตัวชี้วัดของสำนักงาน กพร.เป็นรายงานหลังจากการออกรายงานการสอบทานผลการดำเนินงานของ ค.ต.ป.กระทรวงและ ค.ต.ป.มท.มีระยะเวลาในการสอบทานจำกัด
ไม่สามารถ Site Visil ที่กรมต่างๆ ได้ ส่งผลให้
ค.ต.ป.กระทรวงได้รับข้อมูลประกอบการสอบทานไม่เพียงพอต่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.เห็นควรนำผลสำเร็จในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่ปฏิบัติราชการก่อให้เกิดประโยชน์ เผยแพร่ให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อไป

๒.ในรายงานผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ควรให้ความสำคัญกับคำชี้แจงการปฏิบัติงาน ปัจจัยสนับสนุน อุปสรรคในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะในปีต่อไป ซึ่งจะเป็นส่วนที่สำคัญในการตรวจสอบผลการดำเนินงานเบื้องต้นได้

๓.ควรเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างจริงจังโดยกำหนดแผนหรือมาตรการให้ชัดเจนและนำไปสู่การปฏิบัติ

๔.ผู้บริหารของกระทรวงฯ ควรให้ความสำคัญและผลักดันให้สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติราชการโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์มากกว่าการทำงานให้สำเร็จตามแผนหรือการมุ่งแต่เพียงผลผลิตและติดตามแผนการดำเนินงานตามคำรับรองฯอย่างจริงจัง รวมทั้งควรกำหนดเปรียบเทียบ Benchmark ขีดสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ขององค์กรกับองค์กรอื่น เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการขับเคลื่อนองค์กร

๕.เห็นควรให้ความสำคัญในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน

6.สำนักงาน กพร.ควรให้ความสำคัญกับช่วงเวลาและขั้นตอนของการดำเนินงานในทุกตัวชี้วัด ว่ามีความสอดคล้องกับรอบระยะเวลาการรายงานผลตัวชี้วัดหรือไม่อย่างไร เพื่อให้ได้ตัวชี้วัดที่แสดงค่าเป้าหมายที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพและใช้เป็นข้อมูลของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงเพื่อการสอบทานผลการดำเนินการที่มีประสิทธิผล

7.สำนักงาน กพร.และบริษัทที่ปรึกษาควรออกรายงานการประเมินผลตัวชี้วัดและส่งผลการดำเนินงานให้กระทรวงก่อนการสอบทานผลการดำเนินงานเพื่อให้ ค.ต.ป.กระทรวงมีข้อมูลเพียงพอเพื่อใช้ประกอบการสอบทาน

1. การตรวจราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1.รายงานการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทย เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเรื่องการตรวจราชการ พ.ศ.๒๕๔๘ แผนการตรวจราชการและรายงานการตรวจราชการเป็นเรื่องสำคัญไปตามนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงมหาดไทยและนอกจากนี้ได้ตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและการตรวจสอบราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งหมายสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล

๒.รายงานการตรวจราชการมีประเด็นข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะในการช่วยให้การบริหารงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ แต่พบว่ายังมิได้นำข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการไปปฏิบัติให้เห็นรูปธรรมอย่างชัดเจนเท่าที่ควร
๑.ควรติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการว่าได้นำข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการไปปฏิบัติเพื่อช่วยแก้ปัญหาได้มากน้อยเพียงใด

๒.ควรให้ความสำคัญและเพื่อบทบาทของเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในการร่วมตรวจติดตามและร่วมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะกับผู้ตรวจราชการเพิ่มมากขึ้น

2. การตรวจสอบภายใน

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. อัตรากำลังและ งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ขาดความเป็นอิสระ ซึ่งทำให้หน่วยตรวจสอบภายในไม่สามารถตรวจสอบงานได้ คลอบคลุมหน่วยรับตรวจและกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างครบถ้วน ภายในปีงบประมาณ ซึ่งอาจทำให้รายงานผลการตรวจสอบมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร

2.งานตรวจสอบภายใน ปัจจุบันมีการขยายขอบเขตงานการตรวจสอบออกไปอีกหลายด้าน ผู้ตรวสอบภายในจึงจำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตรวจสอบด้านดำเนินงาน การตรวจด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศและการตรวจสอบรายงานการเงินตามระบบGFMIS

3.หน่วยตรวจสอบภายในยังขาดการประเมินงานตรวจสอบภายในจากภายนอก เพื่อประกันคุณภาพงานให้เกิดความเชื่อมั่นต่องานตรวจสอบภายใน
1.หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ควรให้ความสำคัญกับงานตรวจสอบภายใน ในเรื่องความเป็นอิสระที่ขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ และพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังและงบประมาณให้เพียงพอเหมาะสมกับปริมาณงาน

2.สนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายใน ได้มีการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3.กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลและพัฒนางานตรวจสอบภายใน ควรกำหนดกรอบมาตรฐานแนวทางวิธีการประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการประเมินต่อไป

3. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1.ส่วนราชในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 และแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายในที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 1.ตามคู่มือการสอบทานของ ค.ต.ป.เน้นการสอบทานเรื่องการควบคุมภายในเป็นหลักซึ่งเห็นว่าเรื่องดังกล่าวส่วนราชการต้องปฏิบัติอยู่แล้วตามระเบียบของ คตง.จึงควรปรับปรุงคู่มือ การสอบทานโดยเน้นในเรื่องการบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการเนื่องจากเห็นว่าแต่ละส่วนราชการยังมีขอบเขตและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่แตกต่างและไม่ชัดเจนจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการเพิ่มขึ้น

4. การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
๑.ตัวชี้วัดมีความเชื่อมโยงความเกี่ยวพันธ์กับนโยบายรัฐบาล/ยุทธศาสตร์กระทรวง/กรม ทำให้ตัวชี้วัดช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์/เป้าประสงค์ของกระทรวงได้

๒.มิติประสิทธิผล มีตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานส่วนใหญ่สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด หลายตัวชี้วัด เว้นแต่ตัวชี้วัด๑.๓.๔ อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกต่อประชากรไม่สามารถแสดงผลการดำเนินงานได้เนื่องจากรอข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๓.มิติคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่สามารถแสดงผลการดำเนินงานได้ เนื่องจากต้องรอผลการประเมินจากผู้ประเมินอิสระภายนอก ซึ่งบางกรมได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของกรมเอง ได้ระบุผลไว้ในคำชี้แจง และบางกรมก็ไม่ระบุผลการประเมินของตนเองที่ได้จัดทำไว้

๔.มิติประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวมของกรม ส่วนใหญ่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนรวมถึงกรณีรายการจัดจ้างที่มีงบประมาณเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต้องใช้วิธี e-Auction ซึ่งต้องใช้เวลา รวมทั้งหากไม่ได้ผู้รับจ้างต้องเริ่มดำเนินการใหม่ทั้งกระบวนการ

๕.มิติด้านการพัฒนาองค์กร มีความครบถ้วน ครอบคลุมรายงานผลการปฏิบัติราชการ ฐานข้อมูลที่ใช้ประเมินมีความเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับสูตรคำนวณและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

๖.ตัวชี้วัดที่ยังไม่ได้ค่าเป้าหมายผลการดำเนินงาน(N/A)หลายตัวชี้วัดเป็นตัวชี้วัดที่ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงไม่สามารถสอบทานผลการปฏิบัติงานได้ ก.พ.ร.ควรตั้งเป็นข้อสังเกต เพื่อหาแนวทางที่จะทำให้ได้ค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาการรายงานเพื่อ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงจะได้ใช้ประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.รายงานผลการประเมินผลตัวชี้วัดของสำนักงาน กพร.เป็นรายงานหลังจากการออกรายงานการสอบทานผลการดำเนินงานของ ค.ต.ป.กระทรวงและ ค.ต.ป.มท.มีระยะเวลาในการสอบทานจำกัด
ไม่สามารถ Site Visil ที่กรมต่างๆ ได้ ส่งผลให้
ค.ต.ป.กระทรวงได้รับข้อมูลประกอบการสอบทานไม่เพียงพอต่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.เห็นควรนำผลสำเร็จในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่ปฏิบัติราชการก่อให้เกิดประโยชน์ เผยแพร่ให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อไป

๒.ในรายงานผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ควรให้ความสำคัญกับคำชี้แจงการปฏิบัติงาน ปัจจัยสนับสนุน อุปสรรคในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะในปีต่อไป ซึ่งจะเป็นส่วนที่สำคัญในการตรวจสอบผลการดำเนินงานเบื้องต้นได้

๓.ควรเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างจริงจังโดยกำหนดแผนหรือมาตรการให้ชัดเจนและนำไปสู่การปฏิบัติ

๔.ผู้บริหารของกระทรวงฯ ควรให้ความสำคัญและผลักดันให้สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติราชการโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์มากกว่าการทำงานให้สำเร็จตามแผนหรือการมุ่งแต่เพียงผลผลิตและติดตามแผนการดำเนินงานตามคำรับรองฯอย่างจริงจัง รวมทั้งควรกำหนดเปรียบเทียบ Benchmark ขีดสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ขององค์กรกับองค์กรอื่น เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการขับเคลื่อนองค์กร

๕.เห็นควรให้ความสำคัญในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน

6.สำนักงาน กพร.ควรให้ความสำคัญกับช่วงเวลาและขั้นตอนของการดำเนินงานในทุกตัวชี้วัด ว่ามีความสอดคล้องกับรอบระยะเวลาการรายงานผลตัวชี้วัดหรือไม่อย่างไร เพื่อให้ได้ตัวชี้วัดที่แสดงค่าเป้าหมายที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพและใช้เป็นข้อมูลของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงเพื่อการสอบทานผลการดำเนินการที่มีประสิทธิผล

7.สำนักงาน กพร.และบริษัทที่ปรึกษาควรออกรายงานการประเมินผลตัวชี้วัดและส่งผลการดำเนินงานให้กระทรวงก่อนการสอบทานผลการดำเนินงานเพื่อให้ ค.ต.ป.กระทรวงมีข้อมูลเพียงพอเพื่อใช้ประกอบการสอบทาน

5. รายงานการเงิน

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
-รายงานการเงินระดับกระทรวงของกระทรวงมหาดไทย จัดทำขึ้นตามเกณฑ์คงค้างโดยเป็นไปตามข้อกำหนดในหลักการและนโยบายบัญชี สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546
-การจัดทำรูปแบบและการแสดงรายการในรายงานการเงินจัดทำขึ้นเป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางสำหรับการจัดทำงบการเงินรวมระดับกระทรวง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ 0423.2/ว001 ลงวันที่ 4 มกราคม 2553
- ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 กระทรวงมหาดไทย ในส่วนของกรมที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย 7 กรม ได้รับจัดสรรงบประมาณในภาพรวม 224,425.576 ล้านบาท เบิกจ่าย 200,432.576 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.31 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกำหนด คือร้อยละ 93 ในส่วนงบลงทุนได้รับจัดสรร 128,265.199 ล้านบาท เบิกจ่าย 110,190.145 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.91 เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกำหนด คือร้อยละ 72

พบปัญหาและข้อขัดข้อง ดังนี้
1.หน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค ขาดบุคลากรทางด้านบัญชี เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ต้องรับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงิน และการจัดทำบัญชีในหลายงบประมาณ ประกอบกับบุคลากรมีการโยกย้ายบ่อย ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการทำงาน ซึ่งเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะเป็นการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้างในระบบ GFMIS ซึ่งค่อนข้างมีความยุ่งยากซับซ้อน อยู่แล้ว
2.ปัญหาความผิดพลาดทางบัญชีสะสมต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 – 2552 ที่ยังไม่สามารถแก้ไขความผิดพลาดทางบัญชีได้ซึ่งในการแก้ไขบัญชีบางรายการหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดไม่มีหลักฐานยืนยันความถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับกรมต้องมีการประสานงานกับกรมบัญชีกลาง เพื่อทำการแก้ไขข้อผิดพลาดในประเด็นดังกล่าวต่อไป
3.เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ของหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดยังมีความเข้าใจไม่ครอบคลุมในระบบ GFMIS ทั้งหมด
4.กรณีหน่วยเบิกจ่ายในสังกัด ทำรายการผิดพลาด จะต้องมีการปรับปรุงรายการ (ยกเลิกเอกสาร) และการล้างบัญชีพักสินทรัพย์เป็นบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS นั้น ไม่สามารถดำเนินการได้เองจึงเป็นภาระที่ต้นสังกัดจะต้องเป็นผู้ดำเนินการให้
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาพรวมเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน จึงขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ดังนี้
1. หน่วยงานในระดับกรม ควรดำเนินการ ดังนี้
1.1 กำกับติดตามการปฏิบัติงานโดยจัดทำเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้หน่วยเบิกจ่ายในระดับจังหวัดถือปฏิบัติ
1.2 ให้มีการประชุมกลุ่มย่อยของหน่วยเบิกจ่ายระดับจังหวัด เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
1.3 ประสานงานกับกรมบัญชีกลางในเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2548-2552
2.ขอความร่วมมือให้กรมบัญชีกลางดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้
2.1 กำหนดหลักเกณฑ์การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2548-2552 โดยให้กรมบัญชีกลางทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับหน่วยงานที่มีปัญหาดังกล่าว
2.2 ตรวจสอบบัญชีสัญจร โดยทีมงานของกรมบัญชีกลางร่วมตรวจบัญชีและวิเคราะห์ประเด็นปัญหากับหน่วยงานต้นสังกัดพร้อมกำหนดแนวทางแก้ไข
2.3 ให้ความรู้ทางบัญชีอย่างต่อเนื่องโดยจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรในเรื่องการตรวจสอบข้อมูลการเงินในระบบ GFMIS ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานด้านบัญชีสามารถจัดทำรายงานการเงินของหน่วยงานได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องและจัดทำคู่มือการตรวจสอบบัญชีในระบบ GFMIS

6. การสอบทานกรณีพิเศษ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
กรมการพัฒนาชุมชน

-พบว่าส่วนใหญ่มีการดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยที่กำหนด ผ่านเกณฑ์จำนวนตัวชี้วัดในแต่ละระดับ มีการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ได้แก่การจัดเวทีประชาคมเพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ดำเนินการร่วมกับภาครัฐเพื่อสร้างครัวเรือนต้นแบบเพื่อขยายผลต่อ สร้างกระบวนการเรียนรู้ โดยการนำของคณะกรรมการหมู่บ้านแกนนำหมู่บ้านได้จัดหาสถานที่เพื่อจัดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมขยายผลต่อเนื่องเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยเชื่อมโยงกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติไปสู่กิจกรรมอื่น ๆ ที่สอดคล้องกันกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ผู้นำชุมชน/ประชาชนในหมู่บ้านให้ความร่วมมือในการพัฒนาอย่างดียิ่งและมีความภาคภูมิใจที่ได้รับเลือกเป็นหมู่บ้านต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างดียิ่ง


-ตัวชี้วัด ด้านมีการค้นหาและการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างคุณค่า เกณฑ์การประเมิน หมู่บ้าน/ชุมชนมีกระบวนการ สืบค้น รวบรวม จัดทำหมวดหมู่และเรียนรู้จากความรู้หรือภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีอยู่ในท้องถิ่น และใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มคุณค่าหรือมูลค่า ยังไม่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน
-มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เนื่องจากหมู่บ้านยังขาดงบประมาณในการสนับสนุนหลายๆ ด้าน ที่เกินขีดความสามารถของชุมชนที่จะดำเนินการเอง เช่นโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก สถานที่รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร โรงสีชุมชน ลานตากผลผลิต และต้นทุนการผลิตสูงสินค้าราคาแพง ค่าขนส่งสูง ราคาน้ำมันแพงมาก ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยทางการเกษตรที่สำคัญ
-ด้านการจัดทำบัญชีครัวเรือน ซึ่งจากการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่ ผ่านมา ชาวบ้านมีปัญหาด้านการจัดทำบัญชีครัวเรือน จากการสอบถามพบว่าเกิดจากการลืมจดรายจ่ายมากกว่ารายรับ หรือหากมีรายจายที่ไม่อยากให้ใครทราบก็ไม่อยากจะลง
-แบบสอบถามรวบรวมข้อมูลของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ แผนชีวิตของครัวเรือน เป็นแบบสอบถามที่มีคำถามที่ไม่ชัดเจน ไม่สามารถนำมาสรุปเป็นประเด็นในการจัดทะเบียนประวัติครัวเรือนได้
-การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงนั้น มีความจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง การนำไปใช้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมทั้งทัศนคติของคนในชุมชนต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร จึงไม่สามารถปรากฎผลลัพธ์อย่างรวดเร็วได้ ดังนั้นทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน ชุมชน เอกชน รัฐ สถานบันการศึกษา จะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ร่วมกัน วางรากฐานทั้งด้านแนวคิด การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ทัศนคติของคนในชุมชน ให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและมีความสุข ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควรให้การสนับสนุนช่วยเหลือให้ความรู้กับหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อให้มีกระบวนการ สืบค้น รวบรวม จัดทำหมวดหมู่และเรียนรู้จากความรู้หรือภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีอยู่ในท้องถิ่นและใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มคุณค่าหรือมูลค่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเกิดความยั่งยืนในการดำเนินงาน
-ให้คำแนะนำในเรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือน มีการชี้แนะถึงความสำคัญของการจัดทำบัญชีครัวเรือนว่าจัดทำแล้วดีอย่างไร โดยอาจจะมีการประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์มาให้ความรู้กับชาวบ้านในการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องและมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
-ควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง
-ควรสนับสนุนการต่อยอดกิจกรรมเพื่อเสริมจุดเด่นของหมู่บ้าน ให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบที่มี
ความโดดเด่น ด้วยการบูรณาการจากภาคส่วน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ควรปรับแบบสอบถามให้เข้าใจได้ง่ายและสามารถตอบคำถามได้ทุกข้อเพื่อประโยชน์ในการจัดทำทะเบียนครัวเรือนต่อไป
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
2.โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ กรมที่ดิน

-ที่ดินที่จะรังวัดอยู่กระจัดกระจาย ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า
-ราษฎรมาติดต่อขอออกโฉนดที่ดินตกค้างเพียงรายเดียว ไม่สามารถจัดเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการให้ได้
-แปลงที่ดินมีข้างเคียงติดกับโฉนด หากไม่มารับรองเขตต้องปิดประกาศ 30 วัน
-เจ้าของที่ดินอยู่นอกพื้นที่ และไม่มานำรังวัด ทำให้ออกโฉนดที่ดินได้ไม่เต็มพื้นที่
-ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเขตป่าไม้ เขตที่เขา เขตที่สาธารณประโยชน์ ต้องใช้เวลาประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
-แจกโฉนดที่ดินไม่ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากเจ้าของที่ดินนำไปจำนองกับสถาบันการเงิน
-กรณีใบจองเปลี่ยนมือ ต้องทำเรื่องเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาสั่งให้ผู้มีชื่อในใบจองขาดสิทธิก่อน ทำให้ไม่สามารถลงนามในโฉนดได้ทันในปีงบประมาณ
-กรณีการรังวัดออกโฉนดที่ดินในเขตที่ดินของรัฐเช่น ที่ป่าไม้ ที่เขา ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมจากปกติ กล่าวคือจะต้องดำเนินการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 พ.ศ.2537 หรือส่งเรื่องให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐหรือคณะกรรมการบุกรุกที่ดินในเขตป่าชายเลน ร่วมกันพิจารณาก่อนที่จะดำเนินการต่อไป


-จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ระดับกรม และในพื้นที่แบบเต็มรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน
-แก้ระเบียบ กฎหมาย ให้สำนักงานที่ดินพื้นที่สามารถรับคำขอออกโฉนดที่ดินให้กับราษฎรครอบครองที่ดินภายหลังประมวลกฎหมายที่ดิน ใช้บังคับ
-ผู้บริหารประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบถึงนโยบายการเร่งรัดออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สนองตอบและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงาน เช่น สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
-ขอให้เจ้าหน้าที่นัดหมายเจ้าของที่ดินและที่ดินข้างเคียงให้พร้อม ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้ามาช่วยเหลืออำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลเพิ่มเติม จะทำให้งานดำเนินไปตามแผน กรณีที่ดินติดเขตป่าไม้ ภูเขา เขตที่ดินสาธารณประโยชน์ต้องประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบล่วงหน้าเพื่อให้งานไม่ติดขัด
-ควรมีการพิจารณาแก้ไข กฎระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องหรือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วสอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
-นำแผนที่แสดงพื้นที่ในภาพรวมของจังหวัดอำเภอ มาเป็นข้อมูล จัดทำแผนงานเดินสำรวจฯในปีงบประมาณต่อไป
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
3. โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน กรมโยธาธิการและผังเมือง

-อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผลการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน เพราะไม่มีปัญหาอุปสรรคระหว่างก่อสร้าง ก่อสร้างช่วงฤดูแล้ง ไม่มีฝนตก การก่อสร้างดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง-กรณีพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในชุมชนเมือง บางจุดมีการบุกรุกสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยมาเป็นเวลานานแล้ว อาจมีการกระทบกระทั่งกับชาวบ้านเหล่านั้นบ้าง จำเป็นต้องประสาน ปรึกษา หารือกับผู้นำชุมชนตลอดเวลา เพื่อให้มีการก่อสร้างเป็นไปอย่างราบรื่น
-กำกับติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
-จัดทำแผนการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างตามโครงการ เพื่อให้เกิดประโยชน์เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการคือแก้ไขและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ จากการเกิดอุทกภัย ซึ่งจะสามารถลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจำนวนมากได้
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
4. โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
4.1.โครงการศูนย์สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรประจำตำบล (โรงงานแปรรูปผลผลิตการเกษตรและแปรรูปและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร (จัดซื้อห้องเย็น) ที่ อบต.ห้วงน้ำขาว
อ.เมืองตราด จังหวัดตราด

-ปัญหาเครื่องทอดมีการใช้งานที่ซับซ้อน (เทคโนโลยีสูงใช้ระบบสัมผัส) ทำให้เกษตรกรไม่สามารถมาใช้งานได้
-ผู้ที่ผ่านการอบรมใช้เครื่องทอดได้ย้ายไปปฏิบัติราชการที่อื่นทำให้ขาดช่วงในการดำเนินการ
-มีการใช้งานเครื่องทอดในระยะแรกแต่ผู้ใช้เครื่องทอดมีความรู้ด้านการบำรุงรักษาไม่เพียงพอ จึงทำให้มีน้ำมันค้างในเครื่องทอดจนเกิดความเสียหาย ไม่สามารถดำเนินการได้
-เมื่อเครื่องเสียหายได้มีการประมาณค่าใช้จ่ายในการซ่อมเป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาวไม่มีงบประมาณในการซ่อมจึงทำให้เกิดการทิ้งร้างไม่ได้ดำเนินการต่อไป


-ให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานติดตามการใช้ประโยชน์ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ และครุภัณฑ์มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
4.2 โครงการห้องเย็นเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าผลไม้ จังหวัดตราด (ห้องเย็น) จังหวัดตราด

-อยู่ระหว่างดำเนินการ กิจกรรมก่อสร้างห้องเย็น 1 ระบบ (10 ห้อง) จ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง และจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องใช้ จำนวน 4 รายการ-ควรมีการติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
4.3 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือแบบเบ็ดเสร็จ ONE STOP SERVICE เพื่อการค้าและการท่องเที่ยว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

-อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดประมูลหาผู้บริหารจัดการท่าเทียบเรือซึ่งการบริหารจัดการท่าเทียบเรือให้ได้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์และเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการอย่างเต็มรูปแบบ-ให้มีแต่งตั้งคณะทำงานการติดตามการใช้ประโยชน์ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ และครุภัณฑ์มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า


ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
4.4 โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการอัญมณีจังหวัดจันทบุรี

-โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ มีกิจกรรมจัดตั้งศูนย์วิเคราะห์วิจัย และพัฒนาอัญมณีฯ ซึ่งเป็นการจัดตั้งศูนย์ตรวจวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐาน โดยจัดซื้อเครื่องมือวิเคราะห์อัญมณีและมีการจัดหามาตรฐานสีพลอย สำหรับใช้เป็นตัวอย่างเทียบเคียงให้เรียกตรงกัน ซึ่งจะนำไปติดตั้งและใช้ในศูนย์บริหารจัดการอัญมณีฯ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ
-ผู้รับจ้างก่อสร้างศูนย์ฯ ทำงานล่าช้ามาก ทำให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายแม้จะมีการติดตามงานอย่างใกล้ชิดแล้วก็ตาม


-ควรมีการติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
4.5 โครงการศูนย์แสดงสินค้าอุตสาหกรรมและ OTOP จังหวัดระยอง

-บริษัทบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนระยองจำกัด
จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2553 เป็นต้นมา และเริ่มเข้าดำเนินการบริหารงานศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (มา’ยอง OTOP) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน เพื่อเข้ามาปฏิบัติงานภายในศูนย์ฯ
-ผลการดำเนินงานการตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ยังไม่ดีเท่าที่ควร แต่ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และค่าตอบแทนรถทัวร์-รถตู้นำเที่ยว เป็นการชักจูงลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น


-ให้มีแต่งตั้งคณะทำงานการติดตามการใช้ประโยชน์ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ และครุภัณฑ์มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
4.6 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำประมงเรือเล็กและประมงพื้นบ้านจังหวัดระยอง

-การใช้ประโยชน์จากอาคารสำนักงานสะพานท่าเทียบเรือและครุภัณฑ์ จากชาวประมงพื้นบ้านและประมงเรือเล็ก ซึ่งกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ พบว่า อาคารสำนักงานสะพานท่าเทียบเรือและครุภัณฑ์ยังไม่มีการใช้ประโยชน์และยังไม่มีการมอบหมายภารกิจในการบริหารจัดการให้หน่วยงานใดรับผิดชอบ อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นที่แล้วเสร็จ แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อาจเกิดการชำรุดและเสื่อมสภาพก่อนอายุการใช้งานจริง เนื่องจากการขาดการดูแลและบำรุงรักษา
-สำนักงานประมงจังหวัด ยังมิได้ศึกษาความเหมาะสม ความจำเป็น หรือความต้องการของกลุ่มประมงพื้นบ้าน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ระบุตามโครงการ
-ระบบไฟฟ้าและน้ำประปา ยังไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากยังไม่มีผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น-ให้มีแต่งตั้งคณะทำงานการติดตามการใช้ประโยชน์ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ และครุภัณฑ์มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
4.7 โครงการจัดตั้งศูนย์คัดแยกผลิตผลทางการเกษตร (ผลไม้)

-การจัดหาวัสดุล่าช้า เนื่องจาก เปิด e-Auction
2 ครั้ง ไม่มีผู้ยื่นเจรจาราคา จึงต้องดำเนินการโดยวิธีพิเศษ สาเหตุ เนื่องจากความหลากหลายของพัสดุที่ใช้ และราคาปัจจัยบวกค่าขนส่งสูงขึ้น
-การดำเนินงานของกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร การคัดแยกผลผลิต เงาะ มังคุด ประสบปัญหา คุณภาพผลผลิตสมาชิกในกลุ่มทำได้เพียง 30 % (เป้าหมายคุณภาพต้องการ 70%) ,
ตลาดต้องการผลผลิตมาก แต่มีน้อย เนื่องจากเงาะผลผลิตลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 50.19 และมังคุด ร้อยละ 78.71 , เงินทุนหมุนเวียน กลุ่มดำเนินการได้เพียงวันละประมาณ 2 ตัน จึงไม่พอต่อการรับซื้อผลผลิต
-การดำเนินงานของกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาคุณภาพไม้ผลวังขุม อำเภอบ้านตาขุน การคัดแยกผลผลิต ลองกอง ประสบปัญหา ผลผลิตมีน้อย ลองกองลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 86.98 และทั้งจังหวัดมีผลผลิตเพียง 875 ตัน จึงไม่พอต่อความต้องการของพ่อค้าเอกชน


-ให้มีแต่งตั้งคณะทำงานการติดตามการใช้ประโยชน์ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ และครุภัณฑ์มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

7. การสอบทานกรณีอื่นๆ