Notice: Undefined index: ADMIN_USER in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 4 Notice: Undefined variable: HTTP_GET_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 95 Notice: Undefined variable: HTTP_POST_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 96 Notice: Undefined variable: HTTP_COOKIE_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 97 Notice: Undefined variable: HTTP_SERVER_VARS in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/Connections/adoconn.php on line 101 Notice: Undefined index: action in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 20 Notice: Undefined index: report_data in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/adodb/Iakt/drivers/KT_adodb-mysqlt.inc.php on line 148 Notice: Undefined index: report_data in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/adodb/Iakt/drivers/KT_adodb-mysqlt.inc.php on line 150 Notice: Undefined index: action in /var/www/paecthai.opdc.go.th/report/report_data.php on line 44 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 12 เดือน) ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัดคณะที่ 2

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 12 เดือน) ของ ?.?.?.?. ?????????????????? 2

ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ

1. การตรวจราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. การลงพื้นที่ตรวจราชการในรอบแรก (Project and Progress Reviews) มีบางโครงการไม่ได้ประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงไว้

2. ผลการตรวจราชการในรายงานไม่ได้แสดงความเชื่อมโยงของแต่ละโครงการ ภายใต้ 5 ประเด็นนโยบายหลักซึ่งประกอบด้วย นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นโยบายการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร นโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และนโยบายการดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ไม่สามารถทราบได้ว่าโครงการใดบ้างที่หลังจากดำเนินการแล้วเกิดมูลค่าเพิ่ม

3. การตรวจติดตามกรณีปัญหาเฉพาะพื้นที่ (Specific Area) จำนวน 3 โครงการ คือ การจัดการโฉนดชุมชน การจัดการปัญหายาเสพติด และการจัดการปัญหาภัยพิบัติ มีการลงพื้นที่ตรวจติดตามเพียงครั้งเดียว หากมีปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ เกิดขึ้นมาในภายหลังก็จะไม่ได้รับการแก้ไขได้อย่างทันการณ์
1. เพื่อให้รูปแบบการรายงานผลการตรวจราชการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ในการตรวจราชการทุกครั้ง ควรประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงที่พบและรายงานระดับความเสี่ยงที่พบในรายงานด้วย

2. ควรให้ความสำคัญกับการนำเสนอผลการประเมินความคุ้มค่าหรือมูลค่าเพิ่มของโครงการภายใต้ห่วงโซ่แห่งคุณค่าของประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับ 5 ประเด็นนโยบายสำคัญ เนื่องจากเป็นหนึ่งในเป้าหมายการดำเนินการภายใต้แนวทางการตรวจราชการ ปี 2554

3. ควรเพิ่มความถี่ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินการเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ และให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกภายใต้สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

2. การตรวจสอบภายใน

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบจะปรากฏ
อยู่เสมอ อาจมีผลทำให้เกิดความเสี่ยงต่อตัว ผู้ปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้อง

2. โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งและโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดส่วนใหญ่การดำเนินโครงการไม่สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และการใช้ประโยชน์จากโครงการยังไม่คุ้มค่า

3. การตรวจสอบศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) (IT Audit) ปรากฏว่า ส่วนใหญ่มีปัญหาคล้ายคลึงกัน คือ ข้อมูลไม่ทันสมัย โครงสร้างระบบเทคโนโลยีไม่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกันได้ เจ้าหน้าที่ย้ายบ่อยทำให้ขาดความต่อเนื่อง และขาดผู้มีความรู้ด้าน IT
1. หน่วยตรวจสอบภายใน ควรชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติตระหนักถึงความสำคัญในการศึกษาระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารให้กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด รวมทั้งหน่วยตรวจสอบควรจัดทำคู่มือแนะนำเพื่อสร้างความเข้าใจเพิ่มขึ้น

2. ผู้ตรวจสอบภายในควรจะยกขึ้นเป็นประเด็นเร่งด่วนรายงานหรือหารือผู้บริหาร โดยเฉพาะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาสั่งการทันทีต่อไป

3. ควรที่พัฒนาปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการอย่างจริงจัง ทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ และมอบหมายกำหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบการคัดสรรและการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจให้ทันสมัยและเป็นจริงเชื่อถือได้

3. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. ปัญหาด้านบุคลากรยังคงเป็นจุดอ่อนของกลุ่มจังหวัดซึ่งจะส่งผลกระทบถึงการปฏิบัติภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนเหมือนปีก่อนๆ

2. ส่วนราชการส่วนใหญ่ยังคงให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในในระดับค่อนข้างน้อย และขาดการให้ความร่วมมือ

3. การกำหนดกิจกรรมการควบคุม ยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ โดยเฉพาะภารกิจที่เป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด

4. ประเด็นปัญหาต่างๆ ที่กลุ่มจังหวัดรายงานมาเป็นประเด็นปัญหาเดิมๆ ที่เคยรายงานมาในปีที่แล้วๆ มา
1. การแก้ไขปัญหาด้านบุคลากร ควรต้องดำเนินการอย่างจริงจังทั้งในระดับจังหวัด และระดับส่วนราชการต้นสังกัด

2. ควรสร้างความตระหนักแก่บุคลากรทุกระดับโดยเฉพาะระดับหัวหน้าส่วนราชการให้เห็นถึงความสำคัญของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

3. ควรเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการวางระบบการควบคุมภายในแก่บุคลากรทุกระดับ

4. ควรมีการกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนภูมิภาคอย่างใกล้ชิด โดยส่วนราชการต้นสังกัด

4. การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดยังขาดความครบถ้วนในบางประเด็น เช่น ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป

2. การดำเนินงานในมิติด้านการพัฒนาองค์กรจะต้องนำหลัก PMQA มาดำเนินการ แต่จากการดำเนินการยังขาดการบูรณาการและความร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงจัง
1.ควรกำชับให้จังหวัดมีการรายงานข้อมูลให้ครบถ้วน

2.ผู้บริหารของจังหวัดจะต้องกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และกำชับให้มีการประสานความร่วมมือกันอย่างจริงจัง

5. รายงานการเงิน

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. จังหวัดส่วนใหญ่จัดส่งรายงานการเงินภาพรวมของจังหวัด แต่ไม่ได้จัดส่งรายงานการเงินของจังหวัดในฐานะเจ้าของงบประมาณ รวมทั้งไม่ส่งรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

2. จังหวัดส่วนใหญ่มีการวิเคราะห์งบประมาณการเงินแบบแนวดิ่ง (Common Size) การวิเคราะห์แบบแนวนอน (Trend Analysis) พร้อมแผนภาพประกอบ รวมทั้งจัดทำตามหลักเกณฑ์ทางการเงิน และบางจังหวัดจัดทำบทสรุปผู้บริหาร
1. ค.ต.ป. ควรมีหนังสือชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดส่งรายงานการเงินของจังหวัดในฐานะเจ้าของงบประมาณ เพื่อจังหวัดจะได้แยกงบประมาณของจังหวัดออกมาให้ชัดเจนต่อไป

2. ควรให้จังหวัดจัดทำบทสรุปผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้ประโยชน์ในการวางแผนงบประมาณของจังหวัดในปีต่อไป

6. การสอบทานกรณีพิเศษ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
1. โครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2554/55

1. รับจำนำแบบใบประทวน พบว่า การออกประทวนมีความล่าช้า โรงสีในบางจังหวัดปิดตัวลงเนื่องจากปัญหาด้านการดำเนินการและปริมาณข้าวเปลือกในพื้นที่มีน้อย เจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพข้าว ความชื้น และสิ่งเจือปน มีไม่เพียงพอปริมาณข้าวที่เกษตรกรนำมาจำนำกับรัฐ นอกจากนี้ ยังรวมถึงจุดรับจำนำที่ยังน้อยเกินไป มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ชาวนาบางคนจึงขายตรงให้กับโรงสีแทน ซึ่งอาจเป็นช่องทางที่ทำให้โรงสีดังกล่าวนำข้าวที่เกษตรกรขายตรงโดยไม่ผ่านโครงการฯ มาสวมสิทธิแทนเกษตรกรและได้ในราคาตามที่รัฐรับจำนำไว้

2. รับจำนำแบบยุ้งฉาง พบว่า เกษตรกรในบางพื้นที่ไม่นิยมจำนำยุ้งฉางเนื่องจากความล่าช้า ประกอบกับข้าวที่อยู่ในยุ้งฉางนานวันจะยิ่งลดปริมาณลงเนื่องจากความแห้ง, ความชื้นและการถูกทำลายจากสัตว์ต่าง ๆ และยังพบว่าการจำนำยุ้งฉางยังไม่มีมาตรฐานการจัดเก็บเท่าที่ควร


1. ควรทบทวนการรับจำนำข้าวเปลือกแบบไม่จำกัดปริมาณการรับจำนำของเกษตรกรแต่ละรายและการกำหนดให้ใช้อัตราผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงสุดมาใช้ในการคำนวณปริมาณผลผลิต เนื่องจากมีความเสี่ยงและเป็นการเปิดโอกาสที่จะทำให้เกิดการทุจริต, สวมสิทธิ์ในการรับจำนำ

2. ควรประชาสัมพันธ์และชี้แจงทำความเข้าใจต่อเกษตรกรเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในหลักเกณฑ์การรับจำนำ ทั้งนี้ควรกำหนดการรับจำนำคุณภาพข้าวเป็นหลักและเพิ่มปริมาณจุดรับจำนำโดยกระจายให้ทั่วถึงทุกพื้นที่
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
2. โครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ โครงการขุดลอกและฟื้นฟูสภาพร่องน้ำที่ประสบอุทกภัย : โครงการขุดลอกแม่น้ำปิง ตอนที่ 6 ลำน้ำแม่แจ่ม อำเภอฮอด – ลำน้ำแม่กลาง อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการมีการจัดเตรียมร่างขอบเขตงาน (TOR) เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และโครงการมีความสอดคล้องและสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
1. กรมเจ้าท่าควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันก่อนฤดูกาลน้ำหลาก เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานและการตรวจรับงาน

2. การขุดลอกและถมตลิ่ง ควรมีการทำประชาพิจารณ์ เพื่อทำความเข้าใจที่ตรงกันถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณริมตลิ่ง และเพื่อสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของโครงการของประชาชน นอกจากนี้ เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งและความคงทนอย่างยั่งยืนของตลิ่ง ควรปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันตลิ่งพัง

7. การสอบทานกรณีอื่นๆ