สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 1/2563

แชร์หน้านี้

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 กองติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณากรอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ให้ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง คัดเลือกประเด็นการตรวจสอบฯ ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่มีภารกิจร่วมกัน (Joint KPI) ประเด็นที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล (Hot Issue) และโครงการสำคัญตามแผนแม่บท (Flagship) เพื่อการบรรลุเป้าหมายการทำงานเดียวกัน

2. เชื่อมโยงการทำงานระหว่าง อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ กับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง

3. ส่งเสริมการทำงานให้เป็นการส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early warning) กับประเด็นที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ (Ongoing process)