สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 2/2563

แชร์หน้านี้

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) เป็นประธาน 

ที่ประชุมได้มีการพิจารณากรอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการดังกล่าว เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง ที่มุ่งเน้นเป้าหมายในทิศทางเดียวกันของการตรวจสอบและประเมินผลในประเด็นการตรวจสอบที่สำคัญ (Agenda) นโยบายเร่งด่วน (Hot issue) หรือนโยบายสำคัญ (Flagship) เพื่อให้เกิดข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบที่เป็นประโยชน์และมีผลกระทบสูงต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่ง อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง จะดำเนินการติดตาม ตรวจสอบในประเด็นสำคัญ 8 ประเด็นหลัก คือ 

(1) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย

(2) การส่งมอบงานบริการสาธารณะทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

(3) สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

(4) ระบบการบริหารข้อมูล ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ

(5) การยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

(6) พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อเตรียมไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ

(7) ประสิทธิภาพและความพร้อมของระบบฐานข้อมูลภาครัฐในการดำเนินงานสวัสดิการภาครัฐ

(8) การกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจในพื้นที่ระดับภาคเชิงบูรณาการ