สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม อ.ค.ต.ป. กำหนดแนวทางฯ ครั้งที่ 2/2563

แชร์หน้านี้

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ก.พ.ร. และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) 

โดยที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และภาพรวมความเชื่อมโยงประเด็นการตรวจสอบ ระหว่าง อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง เพื่อสนับสนุนการทำงานของส่วนราชการภายใต้ตัวชี้วัดที่มีภารกิจร่วมกัน (Joint KPI) และประเด็นสำคัญตามนโยบายรัฐบาล (Agenda) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาการแก้ไของค์ประกอบคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เพื่อให้ได้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำหรับการประชุมเพื่อพิจารณาในคราวนี้จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป