สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม ค.ต.ป. ครั้งที่ 3/2563

แชร์หน้านี้

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) ประธาน ค.ต.ป. เป็นประธานในการประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564: ภาพรวมความเชื่อมโยงประเด็นการตรวจสอบ ระหว่าง อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง ซึ่งการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณนี้ สนับสนุนการทำงานของส่วนราชการภายใต้ตัวชี้วัดที่มีภารกิจร่วมกัน (Joint KPI) และประเด็นสำคัญตามนโยบายรัฐบาล (Agenda) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมไปถึงการทำงานร่วมกันของส่วนราชการ เพื่อขับเคลื่อนประเด็นหรือนโยบายสำคัญต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

1. เห็นชอบกับประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 46 ประเด็นย่อย และประเด็นการตรวจสอบเพิ่มเติมของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง

2. เห็นชอบกับแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่าง อ.ค.ต.ป. กับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง โดยปรับการรายงานจากรายไตรมาสเป็นรายครึ่งปี

3. เห็นควรตั้ง อ.ค.ต.ป. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ ภายหลังสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19

4. เห็นชอบให้มีการตรวจสอบการดำเนินการทบทวนกฎหมายของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 เพื่อให้กฎหมายที่หน่วยงานรัฐมีอยู่ ไม่เป็นภาระของประชาชน

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาการแก้ไของค์ประกอบคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เพื่อให้ได้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมติที่ประชุมเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. เสนอ และรับทราบการรายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2