สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ครั้งที่ 1/2563

แชร์หน้านี้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

         1. ประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ ซึ่งประเด็นการตรวจสอบฯ ดังกล่าวมีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวง/กรม แผนงานบูรณาการ และภาพลักษณ์ของกระทรวง โดยคณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะว่า การกำหนดประเด็นการตรวจสอบฯ ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงคณะต่าง ๆ ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับโครงการ Flagship ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่รองรับประเด็นเร่งด่วนของยุทธศาสตร์ชาติ

         2. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ประกอบด้วย รายงานผลการตรวจสอบฯ ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง จำนวน 20 กระทรวง รวม 57 ประเด็น และรายงานผลการตรวจสอบฯ ของ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ จำนวน 6 คณะ รวม 6 ประเด็น ซึ่งมีข้อเสนอแนะที่สำคัญในภาพรวมในเรื่องของการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับปรุงรายงานฯ ให้มีความสมบูรณ์ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

         3. รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 รวมทั้งสิ้น 29 คณะ ประกอบด้วย ค.ต.ป. อ.ค.ต.ป.กลุ่มกระทรวง (3 คณะ) อ.ค.ต.ป.กลุ่มจังหวัด อ.ค.ต.ป.เฉพาะกิจ (4 คณะ) และ ค.ต.ป.ประจำกระทรวง (20 คณะ)