สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 1/2564

แชร์หน้านี้

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาลโดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) เป็นประธาน

ที่ประชุมได้มีการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในประเด็นสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตโควิด - 19 ของรัฐบาล ของ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง รวมทั้งพิจารณาประเด็นการตรวจสอบเพื่อส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า (early warning) เรื่องการพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้เป็นเมืองน่าอยู่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานผลดังกล่าว นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป