สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 2/2564

แชร์หน้านี้

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  และประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน

โดยมีสรุปผลการประชุมในประเด็นสำคัญ ได้แก่ 

1.การตรวจสอบเพื่อส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early warning) 

    1.1 ประเด็นการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : กรณีการเร่งรัดดำเนินการเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประกอบกิจการโรงแรม ในมาตรการทางกฎหมาย มาตรการเยียวยาเร่งด่วน มาตรการเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว และมาตรการในระยะถัดไป

    1.2 ประเด็นการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (OTOP/SME) ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  และการปรับใช้ดิจิทัลในการประกอบธุรกิจของ SME

2. ยุติการรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563)