อำนาจ หน้าที่

แชร์หน้านี้

  1. กำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ รวมถึงประเด็นหัวข้อการตรวจสอบและประเมินผล
  2. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลในระดับกระทรวงและจังหวัดของคณะอนุกรรมการตามข้อ 13 (7) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548
  3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
  4. จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลภาคราชการในระดับกระทรวงและจังหวัด เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเห็นชอบก่อนที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต่อไป
  5. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามคำสั่งนี้
  6. กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานใดของรัฐจัดส่งเอกสารข้อมูลชี้แจงข้อเท็จจริง และดำเนินการอื่น ๆ แก่คณะอนุกรรมการและผู้ได้รับแต่งตั้งหรือได้รับมอบหมายตามคำสั่งนี้
  7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการมอบหมาย


หน้าหลัก | อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ