สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการครั้งที่ 1/2561

แชร์หน้านี้

          
         เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายวรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ เช่น ร่างรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2) ร่างรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2) ร่างกรอบแนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และข้อเสนอการพัฒนาการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ระยะที่ 1)กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ