สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 2/2561

แชร์หน้านี้

          
         เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายวรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาร่างรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1) ของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง 3 คณะ ดังนี้ 1. อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ 1 (แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ) 2. อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ 2 (แผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์) และ 3. อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง 
คณะที่ 3 (ยุทธศาสตร์สำคัญ)กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ