สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 1 ครั้งที่ 2/2561

แชร์หน้านี้

         เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 1 ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายทวีศักดิ์ กออนันตกูล เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางสาวสุนทรี สุภาสงวน รองเลขาธิการ ก.พ.ร. และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุม โดยมีการพิจารณากรอบแนวทางการดาเนินงานของ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 1 ระบบข้อมูลภาครัฐเพื่อการตัดสินใจ และการจัดระบบข้อมูลภาครัฐเพื่อการตัดสินใจ กรณีศึกษา ระบบการติดตามและประเมินผลการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs                                                                                                                                            กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ