สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 5/2561

แชร์หน้านี้

          
         เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 5/2561 โดยมี
นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาการสรุปผลการลงพื้นที่ติดตาม การตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก และเชียงรายกลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ