สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ครั้งที่ 2/2561

แชร์หน้านี้

          
         เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ อาทิ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 3 (การวิจัยและนวัตกรรม) ร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเรื่อง การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด และการขอแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการที่ 2/2561 ประกอบกับคำสั่งที่ 4/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 4กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ / จัดทำ