สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 1/2565

แชร์หน้านี้

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุม ค.ต.ป. ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. รับทราบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ค.ต.ป. จำนวน 8 ท่าน

2. รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ค.ต.ป. จำนวน 2 เรื่อง ประกอบด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และการรายงานผลการวิเคราะห์ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ (รายการในงบลงทุนวงเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาท ขึ้นไปที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง) ของสำนักงาน ป.ป.ท.

3. รับทราบการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) คณะต่าง ๆ รวม 9 คณะ ประกอบด้วย อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ 1 – 7 (รวม 7 คณะ) และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด และมอบหมายกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ค.ต.ป. เป็นประธาน อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ

5. เห็นชอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการและประเด็นการตรวจสอบและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565