สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 2/2565

แชร์หน้านี้

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุม ค.ต.ป. ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. เห็นชอบการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ตามรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 และมอบหมายให้ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

2.เห็นชอบกรอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อใช้ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ของ อ.ค.ต.ป. และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง คณะต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   

3. รายงานการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงเพื่อส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning) มีมติเห็นชอบ 

    3.3.1 เห็นชอบรายงานการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงเพื่อส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning) ประเด็นการส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการต่อไป

    3.3.2 รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงเพื่อส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning) ประเด็นตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพย์สินของหน่วยงานราชการในจังหวัด เรื่อง แนวทางการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายหลังพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับ พร้อมทั้งมอบหมายให้ดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ (1) มอบหมายให้สำนักงาน ก.พ.ร. นำข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารจัดการสินทรัพย์ไปเพิ่มเติมในการยกร่างพระราชบัญญัติยกระดับการบริหารงานภาครัฐให้มีความทันสมัย พ.ศ. ....  (2) มอบหมายให้ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง ตรวจสอบการบริหารจัดการสินทรัพย์คงค้างและการใช้ประโยชน์ตามภารกิจกระทรวงที่ตั้งอยู่ในจังหวัด (3) มอบหมายให้สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดตั้งคณะทำงานเร่งรัดตรวจสอบการบริหารสินทรัพย์คงค้างและการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ในจังหวัด