สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 1/2566

แชร์หน้านี้

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ครั้งที่ 1/2566

ในวันที่ 11 มกราคม 2566 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุม ค.ต.ป. ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้


1. เห็นชอบการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ตามรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 จำนวน 32 ข้อเสนอแนะ โดยยุติรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะฯ จำนวน 18 ข้อเสนอแนะ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะฯ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน 14 ข้อเสนอแนะ 


2. เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลของของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง (ค.ต.ป. ประจำกระทรวง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ใน 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 1 ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตั้งหรือการทำงานที่บ้าน (Work From Home) ประเด็นที่ 2 การเตรียมการในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสังคม (Post COVID Recovery) ซึ่งประกอบด้วย 1) การตรวจสอบตามภารกิจกระทรวงจำนวน 25 ประเด็น 2) การสนับสนุนการตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป. ในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) จำนวน 24 ประเด็น และประเด็นที่ 3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ทั้ง 6 โครงการ (6 กระทรวง) 


3. เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) กลุ่มกระทรวงและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 8 ประเด็นหลัก รวม 62 ข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป


4. เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป


5. เห็นชอบการแต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) กลุ่มกระทรวง เพื่อเสนอประธาน ค.ต.ป. ลงนามคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการฯ ต่อไป 


6. รับทราบรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป


กองติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ