การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปี 2566 EP1

แชร์หน้านี้

ในปีนี้จะเป็นการผนึกกำลังการทำงานร่วมกันของ อ.ค.ต.ป. ทุกคณะและ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงทุกกระทรวงเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้สามารถเกิดผลลัพธ์ซึ่งข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์และมีผลกระทบสูงต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหาการขาดการทำงานเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานของรัฐได้

หัวใจของการตรวจสอบและประเมินผลนั้น คือ 
1. ทำงานในเชิงบูรณาการ
2. ทำงานในเชิงป้องปรามหรือที่เรียกกันว่า Early Warning เพื่อให้ส่วนราชการและจังหวัดสามารถดำเนินงานไปในทิศทาง และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 
(ประธาน ค.ต.ป.) กล่าวในการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566