การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปี 2566 EP7

แชร์หน้านี้

การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก และเศรษฐกิจฐานราก อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ 5

เป้าหมาย : ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

การติดตามตรวจสอบมุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสให้ SMEs และเศรษฐกิจฐานราก เช่น OTOP มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น โดยให้ความสำคัญในประเด็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการจากภาครัฐได้ตรงกับความต้องการการสร้างแพลตฟอร์มกลางสำหรับ OTOP และการส่งเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์

นายประสัณห์ เชื้อพานิช (ประธาน อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ 5)
กล่าวในการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566