การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปี 2566 EP8

แชร์หน้านี้

การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ 6 

เป้าหมาย : การเพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางราง และการเพิ่มสัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

เนื่องจากการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเป็นการลงทุนที่เยอะมาก จำเป็นต้องมุ่งเน้นการตรวจสอบในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องทำให้เกิดระบบโลจิสติกส์ที่ดี และมีประโยชน์มากขึ้น โดยเน้นการพัฒนาระบบรางที่จะสามารถสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ ประกอบกับการบริการที่ดีขึ้นด้วย

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร (ประธาน อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ 6)
กล่าวในการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566