การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปี 2566 EP9

แชร์หน้านี้

การเสริมสร้างผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ 7

เป้าหมาย : ผู้สูงอายุมีความสามารถในการจัดการตนเองและมีความมั่งคงด้านรายได้ในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมอย่างยั่งยืน

การตรวจสอบมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุมีความสามารถในการจัดการตนเอง มีความมั่นคงด้านรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมอย่างยั่งยืน โดยเน้นการเข้าถึงบริการของผู้สูงอายุ Long Term Care ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

นายมนัส แจ่มเวหา (ประธาน อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ 7)
กล่าวในการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566