สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม อ.ค.ต.ป. กำหนดแนวทางฯ ครั้งที่ 1/2566

แชร์หน้านี้

การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ) ครั้งที่ 1/2566


วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุม อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางฯ ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี รองศาสตราจารย์ วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้


1. เห็นชอบ (ร่าง) กรอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 


2. เห็นชอบการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ตามรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565)


3. เห็นชอบการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ตามรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563) 


4. เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงเพื่อส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า (Early Warning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเด็นการบริหารจัดการสินทรัพย์จากงบประมาณในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 


5. เห็นชอบการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ตามมาตรา 55 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 


และรับทราบเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้


    1. รับทราบรายงานความก้าวหน้าตามมติ อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางวิธีการการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 


    2. รับทราบรายงานผลการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 


    3. รับทราบการรายงานการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงเพื่อส่งสัญญาณเตือน (Early Warning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

        3.1  การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยว

        3.2  แนวทางการดําเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายหลังพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับ


4. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง (ค.ต.ป. ประจำกระทรวง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 


5. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) กลุ่มกระทรวงและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 


6. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในการลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด 


7. รับทราบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


กองติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ