กลไกการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

แชร์หน้านี้

 

 

 


 

 

 

 

 

อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 1

อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 2

อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 3

อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 4

 

  

 

 

 

 

 

อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านศรษฐกิจ

อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านสังคม

อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านบริหารและส่วนราชการไม่สังกัดสำนักายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง


-สำนักนายกรัฐมนตรี

-กระทรวงพาณิชย์

-กระทรวงกลาโหม

-กระทรวงมหาดไทย

-กระทรวงการคลัง

-กระทรวงยุติธรรม

-กระทรวงการต่างประเทศ

-กระทรวงแรงงาน

-กระทรวงการท่องเที่ยวฯ

-กระทรวงวัฒนธรรม

-กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

-กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

-กระทรวงเกษตรฯ

-กระทรวงศึกษาธิการ

-กระทรวงคมนาคม

-กระทรวงสาธารณสุข

-กระทรวงทรัพยากรฯ

-กระทรวงอุตสาหกรรม

-กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

-ส่วนราชการไม่สังกัดฯ

-กระทรวงพลังงาน

 


 


 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน