ค.ต.ป. ร่วม ก.พ.ร. จัดประชุม แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แชร์หน้านี้          เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) และสำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมสัมมนาชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประธาน ค.ต.ป. เป็นประธาน เปิดการสัมมนาและมอบนโยบายเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินภาคราชการ ซึ่งการสัมมนานี้ จัดขึ้นเพื่อชี้แจงประเด็นสำคัญในการดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และให้ทราบถึงจุดมุ่งเน้นของ ค.ต.ป. ที่ให้ความสำคัญกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อให้ ค.ต.ป. เป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยให้โครงการต่างๆของรัฐบาลดำเนินไปได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันจะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี ค.ต.ป. ประจำกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดเข้าร่วมการประชุม 
ณ ห้องวาสนา 6-8 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 

          ในการสัมมนามีการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย ผศ.ดร. ประวิตร นิลสุวรรณากุล กรรมการ ค.ต.ป. และ นายณรงค์ บุญโญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. รวมทั้ง มีการอภิปรายในเรื่อง แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ โดย ดร.ดวงตา ตันโซ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ และโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โดยนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองและ
ผู้อำนวยการกองสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและขับเคลื่อนนโยบายพิเศษ 

          ทั้งนี้ แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นี้ มีการปรับเปลี่ยนแนวแตกต่างจากหลายปีที่ผ่านมา โดยให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลเป็นหลัก


กลุ่มสื่อสารฯ /จัดทำ