กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แชร์หน้านี้

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล
ประธานกรรมการ
นางนงลักษณ์ ปานเกิดดี
กรรมการ
นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล
กรรมการ
นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
กรรมการ
นายธนวันต์ สินธุนาวา
กรรมการ
นางสาวจินดา นริศรานุกูล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
นางวิรัชนี แข็งแรง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ