กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แชร์หน้านี้

นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์
ประธานกรรมการ
นายเขมทัต สุคนธสิงห์
กรรมการ
นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย์
กรรมการ
นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล
กรรมการและเลขานุการ
นางนงลักษณ์ ปานเกิดดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวกัญญ์อาภา ศรีวิสาร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ