รายชื่อคณะอนุกรรมการ กลุ่มจังหวัด

แชร์หน้านี้

ศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ประธานอนุกรรมการ
ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณมาลา
อนุกรรมการ
นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ
อนุกรรมการ
นายมนูญ สรรค์คุณากร
อนุกรรมการ
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
อนุกรรมการ
นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ
อนุกรรมการ
นายสมบูรณ์ ศิริเวช
อนุกรรมการ
นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
อนุกรรมการและเลขานุการ
นางศิริเนตร กล้าหาญ
กรรมการและเลขานุการร่วม
นายธนศักดิ์ มังกโรทัย
กรรมการและเลขานุการร่วม