รายชื่อคณะอนุกรรมการ กลุ่มจังหวัด

แชร์หน้านี้

ศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์ จรัส สุวรรณมาลา
กรรมการ
นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ
กรรมการ
นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์
กรรมการ
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
กรรมการ
นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ
กรรมการ
นายสมบูรณ์ ศิริเวช
กรรมการ
นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางศิริเนตร กล้าหาญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายธนศักดิ์ มังกโรทัย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ