กระทรวงแรงงาน

แชร์หน้านี้

นายสีมา สีมานันท์
ประธานกรรมการ
นางเจตนา มีเพียร
กรรมการ
นายฐาปบุตร ชมเสวี
กรรมการ
นายผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
กรรมการ
นายปั้น วรรณพินิจ
กรรมการ
นายสุทธิ สุโกศล
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวรัชนี ศรีชนะชัยโชค
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวกาญจนกัญจ์ มงคลสีมานนท์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ