คณะที่ 2

แชร์หน้านี้

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
ประธานกรรมการ
นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
กรรมการ
นายบุญเลิศ เลิศเมธากุล
กรรมการ
นางพนิดา ไพศาลยกิจ
กรรมการ
นางสาวจิราภรณ์ ตันติวงศ์
กรรมการ
นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ
กรรมการและเลขานุการ
นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางศศิธร สีมาวงศ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ