คณะที่ 3

แชร์หน้านี้

รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ
ประธานกรรมการ
นายประสัณห์ เชื้อพานิช
กรรมการ
ศาสตราจารย์พรายพล คุ้มทรัพย์
กรรมการ
นางวนิดา สักการโกศล
กรรมการ
นายภูมิ ภูมิรัตน
กรรมการ
พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
กรรมการและเลขานุการ
นางอารีย์ ทีฆะพันธุ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวกชพร รักอยู่
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ