กระทรวงพาณิชย์

แชร์หน้านี้

นางพวงรัตน์ อัศวพิศิษฐ์
ประธานกรรมการ
นางเบญจวรรณ รัตนประยูร
กรรมการ
นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์
กรรมการ
นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา
กรรมการ
นางวราภรณ์ อุ่นปิติพงษา
กรรมการ
นางธนันดา ทีปวัชระ
กรรมการและเลขานุการ
นายสมพร ธรรมบูชิต
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางชไมพร ล้วนเส้ง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ