กระทรวงพาณิชย์

แชร์หน้านี้

นางพวงรัตน์ อัศวพิศิษฐ์
ประธานกรรมการ
นางเบญจวรรณ รัตนประยูร
กรรมการ
นายจักกพงศ์ ณ บางช้าง
กรรมการ
นางวรรณ์นิภา สุพรรณโอชากุล
กรรมการ
นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์
กรรมการ
นางธนันดา ทีปวัชระ
กรรมการและเลขานุการ
นางวรรณดี ตะโคดม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางชไมพร ล้วนเส้ง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ