กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แชร์หน้านี้

นายสือ ล้ออุทัย
ประธานกรรมการ
นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา
กรรมการ
นายเฉลิมชัย เอกก้านตรง
กรรมการ
นายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค
กรรมการ
รองศาสตราจารย์อธิคม ฤกษบุตร
กรรมการ
นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวปวีร์รวี อินนุพัฒน์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวขวัญจิต จินดานุรักษ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ