กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แชร์หน้านี้

นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์
ประธานกรรมการ
นางสุรีย์ประภา ตรัยเวช
กรรมการ
รองศาสตราจารย์จิตตินันท์ เดชะคุปต์
กรรมการ
นายปิติธรรม ฐิติมนตรี
กรรมการ
นางญาณี เลิศไกร
กรรมการ
นายสุพล บริสุทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
นางนาฏยา ทินกร ณ อยุธยา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายศราวุธ มูลโพธิ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ