กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แชร์หน้านี้

นายปิ่นชาย ปิ่นแก้ว
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์จิตตินันท์ เดชะคุปต์
กรรมการ
นายชูสม รัตนนิตย์
กรรมการ
นางลักขณา บุญสนอง
กรรมการ
นายสุธาทิพ ธัชยพงษ์
กรรมการ
นายศราวุธ มูลโพธิ์
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวปรานิดา ค้าสม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ