กระทรวงการต่างประเทศ

แชร์หน้านี้

นางจิตริยา ปิ่นทอง
ประธานกรรมการ
นางนวลพรรณ มหาคุณ
กรรมการ
นางศรีพนม บุนนาค
กรรมการ
นายธวัชชัย กิจรัตนกุล
กรรมการและเลขานุการ
นางอมรา อินทวงศ์
กรรมการ


นายภาสกร ศิริยะพันธุ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวเนตรชนก เกษโรจน์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ