กระทรวงการต่างประเทศ

แชร์หน้านี้

นางจิตริยา ปิ่นทอง
ประธานกรรมการ
นางนวลพรรณ มหาคุณ
กรรมการ
นายวิสุทธิ์ มนตริวัต
กรรมการ
นางศรีพนม บุนนาค
กรรมการ
นายธวัชชัย กิจรัตนกุล
กรรมการและเลขานุการ
นายภาสกร ศิริยะพันธุ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวเนตรชนก เกษโรจน์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ