คณะที่ 2

แชร์หน้านี้

นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
อนุกรรมการและเลขานุการ


นางสาวลดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


นางสาวสุพัตรา สังข์มงคล
อนุกรรมการ


นางอารีย์ ทีฆะพันธุ์ ผอ.ส่วนตรวจสอบและพัฒนาขีดสมรรถนะศักยภาพของหน่วยงาน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


พลเอกวิชา เตชะวณิชย์
อนุกรรมการ


ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์
ประธานอนุกรรมการ