คณะที่ 4

แชร์หน้านี้

นางกิตติยา คัมภีร์ ผอ. สำนักเผยแพร่และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


นางรัศมี วิศทเวทย์
อนุกรรมการ


นายกมล สุขสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
อนุกรรมการและเลขานุการ


นายขวัญชัย วศวงศ์
อนุกรรมการ


นายพีระ ทองโพธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


รองศาสตราจารย์ครรชิต มาลัยวงศ์
ประธานอนุกรรมการ