คณะที่ 1

แชร์หน้านี้

นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ
กรรมการ
นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
กรรมการ
นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
กรรมการ
นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ
กรรมการ
ผู้แทนสำนักงบประมาณ
กรรมการ
นางศิริเนตร กล้าหาญ
กรรมการและเลขานุการ
นายวิชญายุทธ บุญชิต
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวอุไรวรรณ รุกขวัฒนกุล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ