คณะที่ 1

แชร์หน้านี้

นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน
กรรมการ
รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ
กรรมการ
นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
กรรมการ
นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
กรรมการ
นางสาวสุนทรี สุภาสงวน
กรรมการและเลขานุการ
นายวิชญายุทธ บุญชิต
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางนพรัตน์ พรหมนารท
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ