คณะที่ 1

แชร์หน้านี้

นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ประธานอนุกรรมการ
นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
อนุกรรมการ
นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
อนุกรรมการ
รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ
อนุกรรมการ
รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน
อนุกรรมการ
นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ
อนุกรรมการ
นายภูมิรักษ์ ชมแสง
อนุกรรมการ
นางสาวณฐิณี สงกุมาร
อนุกรรมการและเลขานุการ
นางสาวปิยะนิตย์ โอนพรัตน์วิบูล
อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
นางสาวอุไรวรรณ รุกขวัฒนกุล
อนุกรรมการและเลขานุการร่วม