คณะที่ 2

แชร์หน้านี้

นายประสัณห์ เชื้อพานิช
ประธานกรรมการ
นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์
กรรมการ
นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง
กรรมการ
นางวารุณี ปรีดานนท์
กรรมการ
นางสาวสุทธาภา อมรวิวัฒน์
กรรมการ
นางนันทนา ธรรมสโรช
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวสุนิสา บุณโยภาส
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายเจษฎา บรรเลงจิต
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ