คณะที่ 2

แชร์หน้านี้

นายประสัณห์ เชื้อพานิช
ประธานกรรมการ
นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์
กรรมการ
นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง
กรรมการ
นางวารุณี ปรีดานนท์
กรรมการ
นางสาวสุทธาภา อมรวิวัฒน์
กรรมการ
ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร.ที่เลขาธิการ ก.พ.ร.มอบหมาย
กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมอบหมาย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้แทนสำนักงบประมาณที่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณมอบหมาย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ